Informacja dla wierzycieli Ekotechnika Plus sp. z o.o. w restrukturyzacji


Nadzorca Sądowy spółki Ekotechnika Plus Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach – KRS nr 0000194700, zawiadamia o zwołaniu na dzień: 18 lutego 2019 roku w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44, 25 – 312 Kielce, na godz. 10:00, s. XXV zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem spółki Ekotechnika Plus Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą  w Kielcach.

Informacje o sposobie głosowania oraz pouczenia:

 1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się pisemnie, a opis przebiegu i jego wyniki zamieszcza się w protokole.
 2. Głos na piśmie należy przesłać listem poleconym, z powołaniem się na sygnaturę akt V GRp 4/18, na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.
 3. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwę głosującego oraz wskazanie czy wierzyciel głosuje za czy przeciw uchwale o przyjęciu układu.
 4. Głos na piśmie może zostać oddany za pomocą karty do głosowania.
 5. Głos oddany na piśmie winien wpłynąć do Sądu najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad układem (nie liczy się w tym wypadku data nadania przesyłki, a data rzeczywistego wpływu głosu do Sądu). Głos oddany na piśmie może również zostać złożony na ręce Sędziego komisarza podczas zgromadzenia wierzycieli w dniu 18 lutego 2019r. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu.
 6. Do głosu oddanego na piśmie należy dołączyć dokumenty wykazujące umocowanie osób składających podpis, a w przypadku oddania głosu przez pełnomocnika – pełnomocnictwo wraz dokumentem wykazującym umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa.
 7. Na zgromadzeniu wierzycieli będą poddane pod głosowanie propozycje układowe przedłożone przez Ekotechnika Plus Sp. z restrukturyzacji (na zgromadzeniu wierzycieli mogą zostać poddane pod głosowanie również inne propozycje układowe złożone przez uprawniony podmiot/podmioty).
 8. Numer grupy do której zaliczony został wierzyciel zgodnie z propozycjami układowymi Ekotechnika Plus sp. z o.o. w restrukturyzacji (podział według kategorii interesów) oraz suma wierzytelności wierzyciela uznana na spisie wierzytelności zostały wskazane w pismach skierowanych do wierzycieli przez Nadzorcę.
 9. Do akt sprawy postępowania restrukturyzacyjnego Ekotechnika Plus Sp. z o.o. w restrukturyzacji toczącego się przed Sądem Rejonowym w Kielcach złożony został spis wierzytelności oraz spis wierzytelności spornych.
 10. Nadzorca jednocześnie poucza wierzyciela o treści przepisów art. 107 -110, art. 113 i art. 115 – 119 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

Jeżeli wierzyciel chciałby otrzymać Plan Restrukturyzacyjny Ekotechnika Plus sp. z o.o. w restrukturyzacji wraz z załącznikami, Nadzorca prosi o złożenie wniosku w tym zakresie. Wniosek należy złożyć do Nadzorcy za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kancelaria@saltarski.com – wniosek powinien identyfikować wierzyciela:  Nazwa/imię i nazwisko wierzyciela, NIP/KRS wierzyciela.

Plan Restrukturyzacyjny wraz z załącznikami znajduje się również w aktach sprawy postępowania restrukturyzacyjnego Ekotechnika Plus Sp. z o.o. w restrukturyzacji toczącego się przed Sądem Rejonowym w Kielcach.

 

Do pobrania:

 1. Karta do głosowania – tutaj
 2. Propozycje układowe Dłużnika – tutaj
 3. Pouczenie – tutaj

 

 

Powrót