Apteka Medyczna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie (KRS: 0000293756)


Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2013 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 540/12, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość spółki Apteka Medyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmującą likwidację majątku oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Dariusza Stępińskiego i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczy się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt X GUp 4/13, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego spółki Apteka Medyczna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie.

 

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
Pl. W. Witosa 1
09 – 408 Płock