Helena Kuc


Postanowieniem z dnia 13 września 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 165/17, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Heleny Kuc, nr PESEL 56120104867 zamieszkałej 25-318 Kielce, ul. Sandomierska 74 m. 91, określił, że upadły Helena Kuc jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej Sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego, nr licencji 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą V GUp 143/17.

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył powstałe przed dniem 13 września 2017 roku zobowiązania upadłej Heleny Kuc bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 28 listopada 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 230.