Joanna Choińska


Postanowieniem z dnia 29 listopada 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 324/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Joanny Choińskiej, nr PESEL 62112208682, zamieszkałej w Końskich, ulica Kiepury, numer domu 11, numer lokalu 24, kod pocztowy 26-200, określił, że upadły Joanna Choińska jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 29 listopada 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Joanny Choińskiej

Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp 307/18.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w dniu 18 grudnia 2018 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 244 (5632).

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Anna Poborska
Sędzia –komisarz Joanny Choińskiej
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 307/18

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 20 lutego 2019 roku został ukończony i przekazany Sędziemu – komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Joanny Choińskiej:

  1. Udziału wynoszącego 13/54 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka ewid. nr 554, obręb Ruda Maleniecka, położonej w miejscowości Ruda Maleniecka, gm. Ruda Maleniecka, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00029894/8;
  2. Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 24 o powierzchni użytkowej 40,90 m2, położonego na IV piętrze w budynku wielomieszkaniowym przy ul. J. Kiepury 11 w Końskich, gm. Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla którego Sąd Rejonowy w Końskich, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1K/00052324/2.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 53 z dnia 15 maja 2019 roku.