Maria Kosakiewicz


Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 77/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marii Kosakiewicz, nr PESEL 47012310824, zamieszkałej 26-085 Ćmińsk, ul. Staszica 6; określił, że upadła Maria Kosakiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej; wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach pod sygn. akt: V GUp 75/18.

Postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 roku Sąd umorzył powstałe przed dniem 28 marca 2018 roku zobowiązania upadłego Marii Kosakiewicz bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Obwieszczenie o umorzeniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 79 (5718) z dnia 23 kwietnia 2019 roku.