Piotr Witkowski


Postanowieniem z dnia 19 września 2016 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Witkowskiego – PESEL 76050808431, zamieszkałego w miejscowości: 25-547 Kielce, ul. Warszawska 161/157, określił, że upadły Piotr Witkowski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka w osobie Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa, nr licencji 49.

Następnie postanowieniem z dnia 02 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił zmienić syndyka masy upadłości Piotra Witkowskiego PESEL: 76050808431 – osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego syndyka – Kochanowski i Wspólnicy spółka komandytowa powołać syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych pod sygn. akt V GUp 95/16.

Postanowieniem z dnia 9 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył wszystkie zobowiązania Upadłego Piotra Witkowskiego, nr PESEL 76050808431, powstałe przed ogłoszeniem upadłości to jest przed 19 września 2016r. – bez ustalania planu spłaty wierzycieli.