Stanisława Kolasa


Postanowieniem z dnia 10 sierpnia 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 234/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Stanisławy Kolasy zamieszkałej w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 57/50, określił, że upadła Stanisława Kolasa jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-Komisarza w osobie Bogdana Stańka – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 10 sierpnia 2018 roku o ogłoszeniu upadłości Stanisławy Kolasy –  TUTAJ

Postępowanie upadłościowe prowadzone będzie pod sygn. akt V GUp 187/18.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 167 (5555) z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Bogdan Staniek
Sędzia –komisarz Stanisławy Kolasy
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce
Sygn. akt: V GUp 187/18

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 29 października 2018 roku został przekazany Sędziemu-komisarzowi operat szacunkowy określający wartość rynkową wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego 3/28 prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kruczej w Kielcach, stanowiącej działkę ewid. nr 327, obręb 5, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00070006/0.

Obwieszczenie o przedmiotowym operacie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 w dniu 31 grudnia 2018 roku.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 29 listopada 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15 w dniu 22 stycznia 2019 roku.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

W dniu 21 marca 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi pierwsze uzupełnienie listy wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o uzupełniającej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 79 w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2019 roku Sędzia – komisarz zatwierdził przedmiotowe uzupełnienie listy wierzytelności Upadłej.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

Aktualnie Syndyk prowadzi sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr KI1L/00070006/0, za cenę nie niższą niż 11.813,20 zł.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży oraz wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości dostępne w zakładce Przetargi.