3 miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, wchodzące w skład masy upadłości Bogdana Suduła/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 63


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym upadłego Bogdana Suduła ogłasza sprzedaż z wolnej ręki udziału wynoszącego 3/4 we współwłasności do lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, oznaczonego nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie o powierzchni 156,52 m2, z którym związane są: wyłączne prawo do korzystania z umiejscowionych w tym lokalu trzech miejsc postojowych  (poza drugim miejscem po prawej stronie wjazdu do garażu) oraz udział w gruncie i części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli, wynoszący 15652 /324106, dla której to nieruchomości – Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00193360/8 – przy czym Syndyk przeprowadzi likwidacje w/w składnika masy upadłości poprzez sprzedaż rozłączną każdego z trzech ułamkowych części składających się na podany udział, wraz z uprawnieniem do wyłącznego korzystania przez nabywcę na zasadzie wyłączności z jednego z trzech miejsc parkingowych, które się tam znajdują –  za cenę jednostkową za każdą ułamkową część udziału, nie mniejszą niż 18.333,34 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy tysiące trzydzieści cztery złote) netto.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka TS Restrukturyzacje sp. z o.o. – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail.

Warunkiem rozpoznania i przyjęcia oferty jest wpłata wadium wynoszącego 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy masy upadłości prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o nr 55 1090 2590 0000 0001 3623 8999 za każdą z trzech części ułamkowych udziału w nieruchomości. W przypadku złożenia oferty zakupu na więcej niż jeden udział we współwłasności nieruchomości należy wnieść wadium za każdy udział oddzielnie.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży, a nadto gdy każda ze złożonych ofert będzie co najmniej równa cenie minimalnej – Syndyk przeprowadzi aukcję.

Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w aktach sprawy o sygnaturze V GUp 3/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wyciąg z Operatu szacunkowego oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne poniżej.

 

Do pobrania: Wyciąg z operatu szacunkowego udziału wynoszącego 3/4 we współwłasności do lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, oznaczonego nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie – TUTAJ

 

 

WARUNKI SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

I. Warunki sprzedaży z wolnej ręki udziału wynoszącego 3/4 we współwłasności do lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego, oznaczonego nr II w budynku przy ul. Kredowej 7 w Lublinie, z którym związane są: wyłączne prawo do korzystania z umiejscowionych w tym lokalu trzech miejsc postojowych (poza drugim miejscem po prawej stronie wjazdu do garażu) oraz udział w gruncie i części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli, wynoszący 15652 /324106, dla której to nieruchomości – Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr LU1I/00193360/8:

a. Sprzedaż zostanie poprzedzona zamieszczeniem ogłoszenia w przynajmniej trzech serwisach internetowych, w których zamieszczane są ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości oraz na stronie internetowej Syndyka www.saltarski.com.

b. O rozpoczęciu procesu sprzedaży zostaną powiadomieni także inni potencjalni zainteresowani przedmiotem sprzedaży według kryteriów wyboru i uznania Syndyka.

c. Zawarcie umowy sprzedaży z oferentem będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia publikacji informacji o rozpoczęciu procesu sprzedaży na stronie internetowej Syndyka – www.saltarski.com, tj. po 25 kwietnia 2019 roku. Przy czym, konkretną datę zawarcia umowy oraz notariusza przed którym umowa zostanie zawarta wskazuje Syndyk.

d. Warunkiem rozpoznania i przyjęcia oferty sprzedaży jest wpłata wadium wynoszącego 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) na rachunek bankowy prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o nr 55 1090 2590 0000 0001 3623 8999 za każdą z trzech części ułamkowych udziału w nieruchomości. W przypadku złożenia oferty zakupu na więcej niż jeden udział we współwłasności nieruchomości należy wnieść wadium za każdy udział oddzielnie.

e. Oferta zakupu składnika majątkowego, o którym jest mowa w pkt. I powyżej powinna zostać złożona wraz z pisemnym oświadczeniem oferenta o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz jego wyceną, a nadto zawierać wskazanie umiejscowienia miejsca postojowego znajdującego się w lokalu nr II przy ul. Kredowej 7 w Lublinie – związanego z nabywanym udziałem, a także oświadczenie  że oferent ma świadomość i godzi się na to, że:

  • brak wpłaty wadium, o którym jest mowa w lit. d powyżej skutkował będzie odrzuceniem oferty zakupu nieruchomości, o której jest mowa w pkt. I powyżej;
  • w przypadku, gdy dany oferent, wycofa złożoną ofertę bez uzasadnionej przyczyny lub w inny sposób będzie uchylał się od podpisania umowy sprzedaży przedmiotu sprzedaży jak w pkt. I powyżej w formie aktu notarialnego i nie podpisze umowy w terminie określonym przez Syndyka, wadium wpłacone przez oferenta ulega przepadkowi na rzecz masy upadłości Bogdana Suduła.
  • cena sprzedaży została wyrażona w wartości netto i nie obejmuje podatku VAT. Zważywszy zaś na okoliczność, że Bogdan Suduł jest byłym przedsiębiorcą mogą zachodzić warunki do naliczenia tego podatku. W przypadku wystąpienia obowiązku naliczenia tego podatku i jego zapłaty, cena sprzedaży podlegać będzie podwyższeniu o wartość tego podatku – obliczoną według obowiązującej stawki.

f. Potrącenie wierzytelności przysługującej Kupującemu oferentowi wobec Upadłego z wierzytelnością z tytułu ceny nabycia jest niedopuszczalne.

g. Oferentowi przysługuje możliwość dokonania oględzin i badań stanu  nieruchomości, której dotyczy sprzedawany udział we współwłasności lokalu garażowego na swój koszt.

h. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego. Zważywszy, że Upadły jest byłym przedsiębiorcą, cena sprzedaży została wyrażona w wartości netto i nie obejmuje podatku VAT. W przypadku wystąpienia obowiązku naliczenia tego podatku i jego zapłaty, cena sprzedaży wyrażona w kwocie netto, podlegać będzie podwyższeniu o wartość tego podatku obliczoną według obowiązującej stawki, a Kupujący zobowiązany jest do jej uiszczenia w podwyższonej wysokości, odpowiadającej wartości netto podwyższonej o wartość podatku VAT.

i. Całość ceny sprzedaży przy zaliczeniu kwoty wadium zostanie wpłacona na rachunek bankowy wskazany przez Syndyka najpóźniej z jednodniowym uprzedzeniem – przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy sprzedaży. W tym przypadku, na zachowanie podanego terminu ma wyłącznie faktyczny wpływ całości ceny sprzedaży na w/w rachunek bankowy.

j. W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 r., więcej niż jednej oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży, o którym jest mowa w pkt. I powyżej, a nadto gdy każda ze złożonych ofert będzie co najmniej równa cenie minimalnej – Syndyk przeprowadzi aukcję.

k. Warunki aukcji określi Syndyk przed jej rozpoczęciem i powiadomi o ich treści oferentów. Zapoznanie się z warunkami aukcji nie wymaga pisemnego oświadczenia, a przystąpienie do aukcji oznacza akceptację tych warunków w całości.

l. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w toku aukcji, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie wskazanym przez Syndyka, nie krótszym niż 14 dni zawrzeć w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości, o której jest mowa w pkt. I powyżej.

m. Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi przedmiotu sprzedaży, o którym jest mowa w pkt. I powyżej.

n. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży na kupującego oferenta przechodzą wszelkie ciężary oraz pożytki związane z przedmiotem sprzedaży, o którym jest mowa w pkt. I powyżej.

o. Syndyk zastrzega sobie prawo do odwołania procesu sprzedaży opartego na wskazanych wyżej warunkach sprzedaży w każdym czasie, przed podpisaniem umowy sprzedaży bez podania przyczyn, a oferentom nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia o zwrot kosztów i wydatków – z wyłączeniem roszczenia o zwrot wpłaconego wadium, o którym jest mowa w lit. d) powyżej.

 

ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI