Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 167 m2 położony w Warszawie przy ul. Jana III Sobieskiego 1, wchodzący w skład masy upadłości Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 2,243


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Z. Kozuba i Synowie sp. z o.o. w upadłości w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki, na zasadach określonych w „Warunkach przetargu i aukcji” zatwierdzonych przez Sędziego-komisarza, prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 11 o pow. użytkowej 167 m2, położonego w Warszawie, dzielnicy Mokotów, przy ul. Jana III Sobieskiego 1 wraz z prawem do korzystania z miejsca postojowego w garażu podziemnym, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta KW nr WA2M/00327191/4. Lokal mieszkalny znajduje się na 3 kondygnacji budynku. Składa się z 3 pokoi, 1 kuchni, 2 łazienek + 1 oddzielnej toalety, 3 garderób, 2 przedpokoi, pralni oraz 2 balkonów. Do lokalu przynależy prawo do wyłącznego korzystania ze stanowiska garażowego nr 40 S na poziomie -2 w hali garażowej. Budynek ma 13 kondygnacji nadziemnych. W budynku znajduje się m.in. basen, sauna i sala fitness. Przy budynku zlokalizowano park z urządzonymi alejkami i kort tenisowy.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1 107 854,00 zł (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote) brutto, w tym podatek VAT według stawki 8% w odniesieniu do ceny za 150 m2 powierzchni lokalu oraz 23 % w odniesieniu do ceny za 17 m2 powierzchni lokalu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 kwietnia 2021 roku do Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godzinach pracy Kancelarii Syndyka lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 110.785,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Z. Kozuba i Synowie Sp. z o.o. w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 42 1750 0009 0000 0000 4117 8458 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt XIX GUp 1108/19 dot. WA2M/00327191/4” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie ofert przez Syndyka lub wyznaczonego przez niego pełnomocnika nastąpi w dniu 13 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Czynność otwarcia ofert zostanie zaprotokołowana. Oferty będą otwierane i rozpoznawane w obecności przybyłych oferentów, przy czym obecność oferentów nie jest obowiązkowa.

Ogląd lokalu będzie możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem tel. nr: 509 032 287.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i tryb sprzedaży przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Operat szacunkowy nieruchomości do pobrania TUTAJ.

Suplement do operatu szacunkowego nieruchomości do pobrania TUTAJ.

Pełna treść warunków przetargu i aukcji  na sprzedaż nieruchomości do pobrania TUTAJ.