Lokal mieszkalny nr 21 położony przy ul. Szkolnej 6 w miejscowości Bukowa (29-105 Krasocin), woj. świętokrzyskie, wchodzący w skład masy upadłości Dariusza Tatara

Number of views: 117


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Dariusza Tatara ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości lokalowej, stanowiącej lokal mieszkalny nr 21 o powierzchni użytkowej 67,64 m2 położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w miejscowości Bukowa przy ul. Szkolnej 6 (29-105 Krasocin), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy we Włoszczowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1W/00055255/8.

Lokal znajduje się na parterze w budynku pięciokondygnacyjnym. Do lokalu mieszkalnego przynależy piwnica o powierzchni użytkowej 12,62 m2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 131.935,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 18 marca 2019 r., w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta zakupu powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 13.194,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote) na rachunek masy upadłości o numerze: 64 1090 2590 0000 0001 3696 2554.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 20 marca 2019 r. o godz. 12:30, w sali nr XXV w Sądzie Rejonowym w Kielcach przy ul. Warszawskiej 44.

Operat szacunkowy wartości nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, faks: (22) 185 51 69, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w Sądzie Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego Dariusza Tatara – sygn. akt V GUp 99/18. Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu są również dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 pu).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w miejscowości Bukowa przy ul. Szkolnej 6 (29-105 Krasocin) wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Tatara – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy wartości lokalu mieszkalnego nr 21 położonego w miejscowości Bukowa przy ul. Szkolnej 6 (29-105 Krasocin) wchodzącego w skład masy upadłości Dariusza Tatara – TUTAJ

 

ZDJĘCIA LOKALU MIESZKALNEGO