Lokal mieszkalny nr 5a o powierzchni użytkowej 59,40 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144D w miejscowości Rembelszczyzna, wchodzący w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG DOSZEDŁ DO SKUTKU

Number of views: 181


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączną sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości:

  1. prawa własności udziału 5940/27080 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 484, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 5a, o powierzchni użytkowej 59,40 m2 (wynikającej z kartoteki lokali), położonemu w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144D w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego oraz ogródka;
  2. prawo własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA1L/00070055/4.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 273.741,81 zł brutto (sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT).

Oferty należy składać do dnia 14 lutego 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości w banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 672/17 – udział 5940/27080 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 484, Rembelszczyzna” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 lutego 2019 r. o godzinie 8:40 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 119. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 marca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości – Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 672/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania: Operat szacunkowy wartości nieruchomości

Do pobrania: Warunki przetargu na sprzedaż lokalu 5a

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.