Lokal mieszkalny nr 8b o powierzchni użytkowej 75,70 m2 położony w budynku mieszkalnym przy ul. Strużańskiej 144A w miejscowości Rembelszczyzna, wchodzący w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 359


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości:

  1. prawa własności udziału 7570/27020 części w prawie własności działki ewidencyjnej nr 483, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w obrębie 0011, Rembelszczyzna, w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt w miejscowości Rembelszczyzna dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00070054/7, który to udział po ustanowieniu odrębnej własności będzie odpowiadał lokalowi mieszkalnemu nr 8b o pow. użytkowej 75,70 m2, położonemu w budynku przy ul. Strużańskiej 144A w miejscowości Rembelszczyzna, wraz z udziałem we współwłasności nieruchomości oraz z którym to lokalem będzie związane prawo do wyłącznego korzystania z tarasu, miejsca postojowego, ogródka i poddasza nieużytkowego,
  2. wraz z prawem własności udziału 1/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 w obrębie 0011, Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt w miejscowości Rembelszczyzna dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00070055/4,

za łączną cenę nie niższą niż 280.100,72 (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto 72/100) złotych brutto w tym należny podatek VAT.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty w terminie do dnia 02 lipca 2019 roku bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka) lub przesłać je na adres tej Kancelarii Syndyka listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną.

W przypadku wyznaczenia aukcji, jednym z warunków przystąpienia do aukcji stanowić będzie wpłata wadium w wysokości 28.000,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy upadłości nr 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, którego dysponentem jest Syndyk Masy Upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości. Pozostałe warunki aukcji zostaną określone w regulaminie aukcji sporządzonym przez Syndyka.

W ramach umowy sprzedaży obejmującej Przedmiot sprzedaży Syndyk oraz wybrany oferent dokonają podziału ceny Przedmiotu sprzedaży według poniższych zasad:

  • Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej 96,6% ceny wynikającej z przyjętej oferty,
  • Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 lit b powyżej 3,4% ceny wynikającej z przyjętej oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 marca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości jest dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania: Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości – TUTAJ