Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Liczba wyświetleń: 124


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1023/10, obręb 0005 o powierzchni 0,2447 ha, położonej w gminie Pierzchnica w miejscowości Gumienice, w powiecie kieleckim, w województwie świętokrzyskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Busko-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW KI1B/00076531/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 52.060,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości o numerze: 49 1750 0009 0000 0000 3979 4918 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. V GUp 92/18, działka nr 1023/10” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka dnia
18 czerwca 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 92/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Operat szacunkowy (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy nieruchomości położnej w miejscowości Gumienice, stanowiącej działkę ew. nr 1023/10 ( wyciąg) – tutaj
  2. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gumienice, stanowiącej działkę ew. nr 1023/10 – tutaj