Nieruchomość gruntowa niezabudowana – działka ewid. nr 1023/10, położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 414


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 1023/10, obręb 0005 o pow. 0,2447 ha, położonej w miejscowości Gumienice, w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Busko-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KI1B/00076531/1, za cenę nie niższą niż 17 700,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset i 00/100 zł) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 03 lutego 2020 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwę firmy, adres zamieszkania/siedzibę firmy, kontaktowy numer telefonu, e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej (decyduje data wpływu), więcej niż jednej oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży, a nadto gdy każda ze złożonych ofert będzie co najmniej równa cenie minimalnej – Syndyk przeprowadzi aukcję w celu uzyskania najwyższej oferty.

Operat szacunkowy z dnia 18 czerwca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania tutaj.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Istnieje również możliwość nabycia działki sąsiedniej – działki ewid. nr 1023/11 o pow. 0,2555 ha, będącej przedmiotem odrębnej sprzedaży. Oferta sprzedaży działki ewid. nr 1023/11 dostępna tutaj.