Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, gm. Pierzchnica, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Number of views: 188


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1023/10, obręb 0005 o powierzchni 0,2447 ha, położonej w miejscowości Gumienice, w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Busko-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KI1B/00076531/1.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 44.251,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100) (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez BGŻ BNP Paribas S.A. (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.)  o numerze: 49 1750 0009 0000 0000 3979 4918 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. V GUp 92/18, działka nr 1023/10” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 15 maja 2019 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 18 czerwca 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 92/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wyciąg z operatu szacunkowego oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości położnej w miejscowości Gumienice, stanowiącej działkę ew. nr 1023/10 – TUTAJ
  2. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gumienice, stanowiącej działkę ew. nr 1023/10 – TUTAJ

 

Istnieje również możliwość nabycia działki sąsiadującej (dz. ewid. nr 1023/11) o pow. 0,2555 ha, będącej przedmiotem odrębnego przetargu.