Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Gumienice, woj. świętokrzyskie (dz. ew. nr 1023/10), wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 285


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 1023/10, obręb 0005 o pow. 0,2447 ha, położonej w miejscowości Gumienice, w gminie Pierzchnica, w powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Busko-Zdroju IV Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o nr KI1B/00076531/1, za cenę nie niższą niż 35.400,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy czterysta) brutto (sprzedaż zwolniona z podatku VAT).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty na adres w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 01 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail.

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert zbieżnych cenowo, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej oferty.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Operat szacunkowy z dnia 18 czerwca 2018 r. sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania  tutaj.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Istnieje również możliwość nabycia działki sąsiedniej – działki ewid. nr 1023/11 o pow. 0,2555 ha, będącej przedmiotem odrębnej sprzedaży. Oferta sprzedaży działki ewid. nr 1023/11 dostępna tutaj.