Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Starachowicach przy ul. Górnej, wchodząca w skład masy upadłości MISTRANS Małgorzata Skrypichayko w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 453


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Małgorzaty Jadwigi Skrypichayko prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą MISTRANS Małgorzata Skrypichayko w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Starachowicach ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Starachowice przy ul. Górnej (woj. świętokrzyskie), stanowiącej działkę o numerze ewid. 693/19 z obrębu 1 –  Starachowice, o powierzchni 249 m2, dla której Sąd Rejonowy w Starachowicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr KI1H/00034231/8 za cenę nie niższą aniżeli 40.000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych) netto.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty należy składać drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Syndyka TS Restrukturyzacje sp. z o.o. – ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce w terminie  do dnia 08 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Oferta winna zawierać dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres korespondencyjny/adres siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu i e-mail oraz wskazanie proponowanej ceny nabycia wyrażonej w wartości netto.

Warunkiem rozpoznania i przyjęcia oferty sprzedaży jest wpłata wadium wynoszącego 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) na rachunek masy upadłości MISTRANS Małgorzata Skrypichayko w upadłości likwidacyjnej o numerze: 75 1750 0009 0000 0000 3893 5321 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.

W przypadku otrzymania przez Syndyka w terminie, o którym mowa powyżej, więcej niż jednej oferty na nabycie przedmiotu sprzedaży, a nadto gdy każda ze złożonych ofert będzie co najmniej równa cenie minimalnej – Syndyk przeprowadzi aukcję.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka TS Restrukturyzacje sp. z o.o. – ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce oraz w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych – ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego MISTRANS Małgorzata Skrypichayko w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygnaturą V GUp 68/18.

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości położonej w Starachowicach, wchodzącej w skład masy upadłości MISTRANS Małgorzata Skrypichayko w upadłości likwidacyjnej –  TUTAJ

 

 

 

Zdjęcia nieruchomości poniżej