Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. pruszkowskim, gm. Michałowice, m. Opacz Kolonia (05-816) przy ul. Bodycha, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej/PRZETARG DOSZEDŁ DO SKUTKU

Number of views: 566


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie pruszkowskim, gminie Michałowice, miejscowości Opacz Kolonia (05-816) przy ul. Bodycha, stanowiącej działkę ew. nr 360/1 o powierzchni 4.000 m2, obręb 0008, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA1P/00037614/2.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2.130.950,00 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100) netto (przy czym nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lutego 2019 roku na adres Kancelarii  Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 200.000,00 zł  (słownie:  dwieście tysięcy złotych i 00/100 złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie o numerze: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. X GUp 93/15 – ul. Bodycha w Opacz Kolonia” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 10:30.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę REALEXPERTS.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rzeczoznawca Tomasz Kotrasiński i Joanna Bonda) z dnia 24 marca 2015 roku (znak: WN-ZKGK-9-TK-02-15-5) oraz szczegółowe warunki sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 9:00-16:00 (tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com).

Operat szacunkowy (wyciąg) oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia –  tutaj
  2. Operat szacunkowy określenia wartości nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę REALEXPERTS.PL sp. z o.o. (wyciąg) – tutaj