Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, powiecie płockim, gm. Gąbin, w miejscowości Karolew (działka o nr ewid. 34/8), wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 219

PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

 

Przedmiotowa nieruchomość jest przewidywana do przyszłej sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego, na warunkach określonych przez Sędziego-komisarza.

O nowych warunkach sprzedaży przedmiotowej nieruchomości  Syndyk będzie informował odrębnym ogłoszeniem.

Obecnie istnieje możliwość zapoznawania się z Operatem szacunkowym wartości nieruchomości, który jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, faks: (22) 185 51 69, e-mail: kancelaria@saltarski.com, natomiast wyciąg z Operatu szacunkowe wartości nieruchomości jest dostępny do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy wartości nieruchomości położonej w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę ewid. nr 34/8, objętej księgą wieczysta numer PL1G/0041205/2 (wyciąg) – tutaj

 

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim,  gminie Gąbin, w miejscowości Karolew, stanowiącej działkę o numerze ewid. 34/8 o powierzchni 937 m2, dla której Sąd Rejonowy w Gostyninie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1G/00041205/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.713,36 zł (słownie: cztery tysiące siedemset trzynaście złotych i 36/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać do dnia 7 stycznia 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tutejszego Sądu).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1G/00041205/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 9 stycznia 2019 r. o godzinie 13:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Operat szacunkowy z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku  –  Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania: Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Karolew, objętej księgą wieczystą o nr PL1G/00041205/2