Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, w mieście Płock przy ul. Kobiałka, wchodząca w skład masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 398


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Płocku ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w województwie mazowieckim, w mieście Płock przy ul. Kobiałka, stanowiącej działkę o nr ewid. 88/39 z obrębu 0003-Maszewo, o pow. 9.737 m2, dla której Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PL1P/00126178/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 1.064.405,96 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięć  i 96/100 złotych) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać do dnia 09 lipca 2019 r. na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu).

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 107.000,00 zł  (słownie: sto siedem tysięcy złotych i 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grupa Opeus sp. z o.o. w upadłości z siedziba w Płocku o numerze: 36 1750 0009 0000 0000 3841 9013, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt X GUp 699/17 dot. PL1P/00126178/2” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 11 lipca 2019 r. o godz. 14:15 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 12 lutego 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Tadeusza Jaszewskiego oraz szczegółowe warunki przetargu są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 699/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej

  1. Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) – TUTAJ
  2. Warunki przetargu – TUTAJ