Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca działkę ew. nr 77/8 o pow. 0,1366 Ha, położona w miejscowości Gójszcz, wchodząca w skład masy upadłości Stefanii Dybki

Number of views: 325


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stefanii Dybki zaprasza do udziału w sprzedaży z wolnej ręki prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gójszcz, gm. Mrozy, pow. miński, województwo mazowieckie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 77/8, obręb ewidencyjny nr 0005, o pow. 0,1366 Ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim księga wieczysta nr SI1M/00101681/0 oraz udziału wynoszącego 1/23 w prawie własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 77/20 (droga wewnętrzna dojazdowa), dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim księga wieczysta nr SI1M/00101682/7, za cenę nie mniejszą niż 9.880,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy) brutto.

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka) w terminie do dnia 26 marca 2019 roku. Wszelkiego rodzaju zapytania oraz oferty (w formie skanu) przyjmowane są również drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com.

Oferta powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/adres siedziby, kontaktowy numer telefonu i e-mail oraz oferowaną cenę brutto wyrażoną w PLN.

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Artura Olczaka dnia 17 lipca 2017 roku dostępny do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 156/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.

Syndyk wskazuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy nieruchomości położonych w miejscowości Gójszcz, wchodzących w skład masy upadłości Stefanii Dybki (wyciąg) – TUTAJ

 

W sprzedaży dostępna również działka nr 77/9 sąsiadująca z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 

 


Dz. nr 77/8 o powierzchni 1366 m2, płaska, w kształcie trapezu, o szerokości frontu ok. 20m i średniej długości ok. 68m. Działka nieogrodzona zadrzewiona i zakrzewiona drzewostanem liściastym, głównie w wieku ok. 20 lat, z dominacją brzozy (tzw. samosiejka). Zgodnie z Systemem Informacji Przestrzennej Gminy Mrozy, działce nadano nr adresowy 64.

 


Dz. nr 77/20 o powierzchni 2281 m2, płaska, w kształcie nieregularnym. Działka stanowi drogę wewnętrzną, gruntową, nieurządzoną.