Nieruchomość gruntowa położona w Masłowie Pierwszym, gm. Masłów, pow. kielecki, woj. świętokrzyskie, zabudowana budynkiem hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym, wchodząca w skład masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości

Liczba wyświetleń: 223


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Kielcach ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 869/8, 869/9, 869/10, obręb 0007 o łącznej powierzchni 0,3866 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, w Gminie Masłów, w powiecie kieleckim zabudowanej budynkiem hali magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 957 m2, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00034040/6 oraz prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 869/11, obręb 0007, o powierzchni 0,1465 ha, położonej w Masłowie Pierwszym, w Gminie Masłów, w powiecie kieleckim dla której Sąd Rejonowy w Kielcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1L/00054329/2.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 975.403,53 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy złote 53/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać do dnia 22 lutego 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Świętokrzyskiego Centrum Farb i Lakierów sp. z o.o. w upadłości o numerze: 49 1750 0009 0000 0000 3979 4918 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. V GUp 92/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 27 lutego 2019 roku o godzinie 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez Syndyka w obecności Sędziego-komisarza i przybyłych oferentów.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Operat szacunkowy sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka dnia 17 lipca 2018 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 92/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Operat szacunkowy (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym (wyciąg) – tutaj
  2. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Masłowie Pierwszym – tutaj