Nieruchomość gruntowa o pow. 713 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 153 m2, położona w Sędziszowie przy ul. Przemysłowej 17, wchodząca w skład masy upadłości Fluid S.A. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 350


Syndyk Masy Upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w  Sędziszowie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę nr 545 o powierzchni 713 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 153 m2, położonej  przy ul. Przemysłowej 17, na płd.-zach. obrzeżach miasta Sędziszów, w powiecie jędrzejowskim, w woj. świętokrzyskim, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00030205/1. Centralna część działki jest zabudowana budynkiem mieszkalnym z garażem (w przyziemiu budynku) oraz tarasem dobudowanym od strony południowej. Pozostała część działki jest zagospodarowana jako ogród przydomowy z nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych oraz podjazdem i dojściem do budynku utwardzonym kostką betonową. Teren działki jest całkowicie ogrodzony i uzbrojony w przyłącze do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozkład pomieszczeń – Przyziemie: garaż, pom. gospodarcze; Parter: wiatrołap, korytarz, łazienka, kuchnia, pokój dzienny, klatka schodowa; Półpiętro: pokój (sypialnia), klatka schodowa; Poddasze: 2 pokoje (sypialnie), łazienka.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 335.968,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych). Zbycie przedmiotu przetargu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 16 kwietnia 2021 roku w Kancelarii Notarialnej Notariusza Michała Poborskiego: ul. Św. Leonarda 1/12, 25-311 Kielce lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5). Koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i być zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii. Na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt V GUp 83/20 oraz dopisek: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Fluid S.A. – dot. KI1J/00030205/1”. Nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium wysokości 33.600,00 zł  (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset złotych i 00/100) na rachunek bankowy masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie w banku BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze: 54 1600 1462 1896 5040 4000 0001 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 83/20– dot. KI1J/00030205/1” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 19 kwietnia 2021 roku o godzinie 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych,  ul. Warszawska 44 ,25-312 Kielce, w sali nr XXV. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Przetarg pod nadzorem Sędziego komisarza i w obecności przybyłych oferentów prowadzi syndyk masy upadłości Fluid S.A. w upadłości z siedzibą w Sędziszowie lub jego pełnomocnik.

Operat szacunkowy sporządzony przez Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” s.c. Małgorzata Jakubiec, Maria Broda z siedzibą w Bielsku –  Białej  (wrzesień 2020) dostępny jest w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w aktach postępowania upadłościowego Fluid S.A. w upadłości prowadzonego pod sygnaturą V GUp 83/20 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Szczegółowe warunki przetargu oraz wyciąg z operatu dostępne do pobrania poniżej.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Z chwilą zawarcia umowy na nabywcę przechodzi przedmiot przetargu.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki przetargu TUTAJ.
  2. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości TUTAJ.