Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości

Number of views: 832


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 4/1 i 5/7, obręb 4-09-17, położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej, dzielnica Targówek, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze WA3M/00475401/9. Na działce o numerze 4/1 Upadły rozpoczął inwestycję budowlaną w postaci budynku handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym, która była realizowana w oparciu o decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 28 października 2013 r. nr 216/T/13 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę ww. inwestycji.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 12.885.787,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2019 roku do Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.288.578,00 zł (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. o numerze: 93 1750 0009 0000 0000 3821 4578 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 632/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 5 kwietnia 2019 roku w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14 o godzinie 12:00.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 09 października 2017 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysz oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55,  e-mail: kancelaria@saltarski.com, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 632/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania: 

  1. Operat szacunkowy określenia wartości nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej – TUTAJ
  2. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej – TUTAJ