Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Liczba wyświetleń: 471


Syndyk Masy Upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności do nieruchomości stanowiącej działki gruntu nr 4/1 i 5/7, obręb 4-09-17, położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej dzielnica Targówek, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta o numerze KW WA3M/00475401/9. Na działce o numerze 4/1 Upadły rozpoczął inwestycję budowlaną w postaci budynku handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym, która była realizowana w oparciu o decyzję Prezydenta m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 28 października 2013 r. nr 216/T/13 w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę ww. inwestycji.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15.159.750,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100) brutto, w tym podatek VAT według stawki 23%.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 stycznia 2019 r. do Sędziego-komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.515.975,00 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości ADS Inwest sp. z o.o. w upadłości o numerze: 93 1750 0009 0000 0000 3821 4578 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 632/17” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 21 stycznia 2019 r. w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 120 o godzinie 09:00.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 09 października 2017 roku, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysz jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55,  e-mail: kancelaria@saltarski.com, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 632/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniższej

Do pobrania: 

1. Operat szacunkowy wartości nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej – tutaj

2. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Łodygowej – tutaj

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość gruntowa składająca się z działki nr 4/1 o pow. 6008 m2 zabudowanej inwestycją budowy budynku handlowo-usługowego z garażem podziemnym oraz z działki nr 5/7 o pow. 454 m2 niezabudowanej. Łączny obszar: 6462,0000 m2 . Teren nieruchomości jest częściowo zagospodarowany. Na nieruchomości prowadzone były prace budowlane. Działka nr 4/1 posiada dostęp do drogi publicznej nr 1/4. Jest ona jednak wymieniona w Decyzji Wojewody Mazowieckiego WI-II.7820.2.16.2016.MP  z dnia 19.07.2017 r. jako działka poza pasem drogowym przeznaczona pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu . Działka nr 5/7 posiada dostęp do drogi poprzez działkę 4/1 – jest również wymieniona w /w/ Decyzji z takim samym zapisem.

 

Poniżej mapa obrazuje lokalizację nieruchomości.

 

 

Działka nr 4/1

Działka położona w m. st. Warszawa w dzielnicy Targówek przy ul. Łodygowej – posiada dostęp do drogi gminnej. Kształt działki raczej regularny podobny do prostokąta. Na działce znajduje się rozpoczęta budowa budynku handlowo-usługowego z garażem podziemnym, teren jest rozkopany i częściowo utwardzony pod prowadzone roboty budowlane. Działka nr 4/1  posiada dostęp do drogi publicznej nr 1/4. Jest ona jednak wymieniona w Decyzji Wojewody Mazowieckiego WI-II.7820.2.16.2016.MP z dnia 19.07.2017 r. jako działka poza pasem drogowym przeznaczona pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu .

 

Działka nr 5/7

Działka położona w m. st. Warszawa w dzielnicy Targówek przy ul. Łodygowej – posiada dostęp do drogi gminnej poprzez działkę 4/1. Działka nr 5/7 posiada dostęp do grogi poprzez działkę 4/1 – jest również wymieniona w /w/ Decyzji z takim samym zapisem.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

POŁOŻENIE

Nieruchomość położona jest w Warszawie przy ul. Łodygowej w bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych oraz zabudowy sakralnej.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

ZAGOSPODAROWANIE

Działki są obecnie zagospodarowane jako plac budowy, wymagają nakładów na ich uporządkowanie.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

OTOCZENIE/ SĄSIEDZTWO

Bezpośredni kontakt stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, Kościół oraz zabudowa drobnych usług.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

DOSTĘP DO DROGI

Działka nr 4/ posiada bezpośredni dostęp do drogi. Działka nr 5/7 posiada dostęp do drogi poprzez działkę 4/1.

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

PRZEZNACZENIE W PLANIE MIEJSCOWYM

Działki nr 4/1 i 5/7 z obr. 4-09-17, usytuowane są na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Zacisze — Elsnerów, zatwierdzonym dn. 26 października 2006 r. uchwałą Nr LXXXIV/2865/2006 Rady m.st. Warszawy.

 

Działka nr 4/1 z obr. 4-09-17 znajduje się w następujących jednostkach terenowych:

– usługi- bez przesądzania ich profilu – obejmujące tereny obiektów prowadzących szeroko rozumianą działalność usługową (nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi), przede wszystkim w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła i usług bytowych, hotelarstwa oraz biurowości — z wykluczeniem obiektów, które zalicza się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wymienionym w § 2 pkt 9 ppkt a) do f), wraz z ich zapleczami, podjazdami, miejscami postojowymi, zielenią towarzyszącą i urządzeniami infrastruktury technicznej, służącymi obsłudze tych terenów – oznaczone na rysunku planu symbolem UU 29;

– usługi kultu religijnego – obejmujące tereny obiektów kościelnych oraz obiektów służących stowarzyszeniom zakonnym i związkom wyznaniowym, wraz ze związanymi z nimi budynkami towarzyszącymi (w tym budynkami zamieszkania zbiorowego) i ich zapleczami łącznie z zielenią ozdobną, ogrodami i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej – oznaczone na rysunku planu symbolem UKK 5;

– usługi różne, w tym produkcyjno-techniczne – obejmujące tereny obiektów usługowych (w tym usług o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym) i zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie szeroko rozumianych usług, wytwórczości związanej z usługami, obsługi komunikacji kołowej i transportu oraz logistyki — gdzie powierzchnia działki jednego zakładu wynosi co najmniej 800 m2, a łączna powierzchnia zabudowy w jednym zakładzie — co najwyżej 8000 m2, przy czym wyklucza się realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 – oznaczone na rysunku planu symbolem UPT 8;

– tereny dróg publicznych (klasa- główne)- ulice – z określeniem ich klasy, obejmujące wyodrębnione liniami rozgraniczającymi pasy terenu przeznaczone dla ulic – oznaczone na rysunku planu symbolem ul. Łodygowa 4KD-G – w których końcowa litera G oznacza klasę ulicy – główna.

 

Działka nr 5/7 z obr. 4-09-10 znajduje się w następujących jednostkach terenowych:

– usługi – bez przesądzania ich profilu – obejmujące tereny obiektów prowadzących szeroko rozumianą działalność usługową (nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi), przede wszystkim w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła i usług bytowych, hotelarstwa oraz biurowości — z wykluczeniem obiektów, które zalicza się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wymienionym w § 2 pkt 9 ppkt a) do f), wraz z ich zapleczami, podjazdami, miejscami postojowymi, zielenią towarzyszącą i urządzeniami infrastruktury technicznej, służącymi obsłudze łych terenów – oznaczone na rysunku planu symbolem UU 29;

– usługi kultu religijnego – obejmujące tereny obiektów kościelnych oraz obiektów służących stowarzyszeniom zakonnym i związkom wyznaniowym, wraz ze związanymi z nimi budynkami towarzyszącymi (w tym budynkami zamieszkania zbiorowego), i ich zapleczami łącznie z zielenią ozdobną, ogrodami i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej – oznaczone na rysunku planu symbolem UKK 5;

– tereny  dróg publicznych (klasa- główne)- ulice – z określeniem ich klasy, obejmujące wyodrębnione liniami rozgraniczającymi pasy terenu przeznaczone dla ulic – oznaczone na rysunku planu symbolem 4KD-G – w których końcowa litera G oznacza klasę ulicy — główna.