Nieruchomość gruntowa położona w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 802


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H stanowiącej działkę ew. 30/4 o pow. 421 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr WA5M/00452460/7 wraz z udziałem 2/26 w nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego (drodze wewnętrznej dojazdowej), stanowiącej działkę ew. nr 30/17, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr  WA1M/00068620/0.

Powierzchnia całkowita budynku wynosi 322,80 m2, z czego powierzchnia użytkowa stanowi 262,64 m2. Nieruchomość jest w całości ogrodzona, posiada przyłącza: energii elektrycznej, wodne, kanalizacyjne oraz gazowe.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) netto (przy czym nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem).

Oferty należy składać w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 roku na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 90.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej o numerze: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. X GUp 93/15 – ul. Sosnkowskiego w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Anety Orczyk: Kancelaria Notarialna Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godzinie 11:00.

Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłych rzeczoznawców: REALEXPERTS.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rzeczoznawca Tomasz Kotrasiński oraz Joanna Bonda) z dnia 18 maja 2017 r. znak: WN-ZK-GK-9_TK-2-15-10-V3 i Renatę Chróstną MRICS REV na dzień 22 lutego 2018 r., są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 09.00-16.00 (tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com).

Wyciągi z operatów szacunkowych ww. nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki sprzedaży z wolnej ręki nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Renatę Chróstną (wyciąg) – TUTAJ
  3. Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 5H sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę REALEXPERTS.PL sp. z o.o. (wyciąg) – TUTAJ