Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w woj. mazowieckim, pow. legionowskim, gm. Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, wchodząca w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 349


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 42/7 z obrębu 0011 Rembelszczyzna o pow. 0,3289 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA1L/00070054/7 wraz z prawem własności udziału 16/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 42/12 z obrębu 0011 Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1L/00070055/4, za łączną cenę nie niższą niż 838.619,90 (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście 90/100) złotych brutto w tym należny podatek VAT według stawki 23 %.

Osoby zainteresowane nabyciem Przedmiotu sprzedaży winny składać oferty w terminie do dnia 03 lipca 2019 roku bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 – 797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii Syndyka 8.00 – 16.00) lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert, w których cena będzie równa co najmniej cenie minimalnej, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu wybrania oferty z najwyższą ceną.

W przypadku wyznaczenia aukcji, jednym z warunków przystąpienia do aukcji stanowić będzie wpłata wadium w wysokości 80 000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy upadłości nr 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, którego dysponentem jest Syndyk Masy Upadłości Kordon Sp. z o.o. w upadłości. Pozostałe warunki aukcji zostaną określone w regulaminie aukcji sporządzonym przez Syndyka.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

W ramach umowy sprzedaży obejmującej Przedmiot sprzedaży Syndyk oraz wybrany oferent dokonają podziału ceny Przedmiotu sprzedaży według poniższych zasad:

  • Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej 75% ceny wynikającej z przyjętej oferty,
  • Przedmiot sprzedaży, o którym mowa w pkt 1 lit b powyżej 25% ceny wynikającej z przyjętej oferty.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00.

Wyciąg z operatu jest dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania: Operat szacunkowy nieruchomości położonej w miejscowości Rembelszczyzna – TUTAJ

 

 

 

Działka ewidencyjna nr 42/7

 

Działka ewidencyjna nr 42/12