Nieruchomość gruntowa położona w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, wchodząca w skład masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 226


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Kordon sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewid. nr 42/7 z obrębu 0011 Rembelszczyzna o powierzchni 0,3289 ha, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00070054/7 wraz z prawem własności udziału 16/32 w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 42/12 z obrębu 0011 Rembelszczyzna, położonej w województwie mazowieckim, powiecie legionowskim, gminie Nieporęt, w miejscowości Rembelszczyzna, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1L/00070055/4.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu stanowi kwotę 1.048.274,88 złotych (słownie: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery 88/100) brutto, w tym należny podatek VAT według stawki 23 %.

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2018 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości w banku Raiffeisen Bank Polska S. A. o nr: 38 1750 0009 0000 0000 3878 2727, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 672/17 – działka nr 42/7, Rembelszczyzna” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 12 grudnia 2018 roku o godzinie 9:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 120. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli została złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządza przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia prawomocnego zatwierdzenia wyboru oferenta zawrzeć umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wyboru oferty.

Operat szacunkowy z dnia 12 marca 2018 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczak jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Kordon sp. z o.o. w upadłości  – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00-16.00 oraz w aktach sprawy o sygn. akt: X GUp 672/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania: Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Rembelszczyzna

Do pobrania: Operat szacunkowy wartości nieruchomości położonej w miejscowości Rembelszczyzna

 

Działka ewidencyjna nr 42/7

 

Działka ewidencyjna nr 42/12