Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – produkcyjnym, położona w Zielonce przy ul. Mareckiej 92, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 401

 


PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

 

Przedmiotowa nieruchomość jest przewidywana do przyszłej sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego, na warunkach określonych przez Sędziego-komisarza.

O nowych warunkach sprzedaży przedmiotowej nieruchomości Syndyk będzie informował odrębnym ogłoszeniem.

Obecnie istnieje możliwość zapoznawania się z Operatem szacunkowym wartości nieruchomości, który jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, faks: (22) 185 51 69, e-mail: kancelaria@saltarski.com, natomiast wyciąg z Operatu szacunkowe wartości nieruchomości jest dostępny do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 92 (wyciąg) – tutaj
  2. Pomiar powierzchni w budynku handlowym w Zielonce przy ul. Mareckiej 92 – tutaj

 

 

 

—————————————————————————— ♦ ——————————————————————————

 

 

Syndyk Masy Upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 92, składającej się z działki o nr 9 o powierzchni 3.404 m2 wraz z posadowionym na tej działce budynkiem handlowo – produkcyjnym, dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 1.663,02 m2, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA1W/00031987/0. Budynek, o którym mowa powyżej jest wyposażony w instalację elektroenergetyczną, gazową i wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, własny zbiornik bezodpływowy oraz instalację teletechniczną. Budynek stanowi obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony w kształcie litery „U”. Dach budynku jest dwuspadowy.  Plac przed budynkiem jest wybrukowany kostką brukową, cześć działki pokryta jest zielenią. Przedmiotowy budynek nie został ujawniony w księdze wieczystej nr WA1W/00031987/0 prowadzonej dla nieruchomości, a Syndyk poza sporządzonym na jego zlecenie w dniu 24 listopada 2017 roku przez uprawnionego geodetę geodezyjnym pomiarem powierzchni budynku nie posiada dokumentacji projektowej, budowlanej lub powykonawczej, potwierdzającej jego stan techniczny oraz zgodne z prawem wybudowanie i oddanie do użytkowania.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 4.950.000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).

Pisemne oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości o numerze: 61 1750 0009 0000 0000 3779 4465, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. X GUp 852/17 – nieruchomość ul. Marecka 92 Zielonka” najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 stycznia 2019 roku o godzinie 12:00  w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa w sali nr 14.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 27 grudnia 2017 roku, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysza, pomiar geodezyjny powierzchni budynku sporządzony w dniu 24 listopada 2017 roku przez geodetę uprawnionego Łukasza Kacprzaka oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 852/17 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg), pomiar geodezyjny oraz warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 92 – tutaj
  2. Operat szacunkowy nieruchomości położonej w Zielonce przy ul. Mareckiej 92 (wyciąg) – tutaj
  3. Pomiar powierzchni w budynku handlowym w Zielonce przy ul. Mareckiej 92 – tutaj

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu art. 313 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz.535 z późn. zm.).