Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w woj. świętokrzyskim, pow. jędrzejowskim, w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36, wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca

Number of views: 48


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Grzelca informuje o możliwości nabycia wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, rolnej położonej w województwie świętokrzyskim, powiecie jędrzejowskim, Gminie Imielno, w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36, stanowiącej działki ewid. o nr 511 i 512, obręb Motkowice, o łącznej powierzchni 15.800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1J/00060781/1.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, a także dwoma budynkami gospodarczymi (szklarniami).

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym jest niewykończony. Budynek posiada dwa osobne wejścia i jest wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania oraz wentylację grawitacyjną.

Powierzchnia użytkowa budynku mieszalnego wynosi: 175,20 m2

Powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych (szklarni) wynosi: 182,52 m2

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki o podobnym charakterze do wycenianej nieruchomości i tereny niezabudowane.

Nieruchomość leży w strefie: tereny zabudowy zagrodowej i tereny rolnicze.

Przedmiotowy składnik masy upadłości jest przewidywany do przyszłej sprzedaży w ramach postępowania upadłościowego, na warunkach określonych przed Sędziego-komisarza.

O warunkach sprzedaży (nabycia) przedmiotowego składnika majątku masy upadłości Piotra Grzelca Syndyk będzie informował odrębnym ogłoszeniem.

Obecnie istnieje możliwość zapoznawania się ze stanem nieruchomości Upadłego. Operat szacunkowy wartości nieruchomości jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. KEN 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, faks: (22) 185 51 69, e-mail: kancelaria@saltarski.com. Operat szacunkowy wartości nieruchomości dostępny również w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Piotra Grzelca, prowadzonego pod sygn. akt. V GUp 148/18.

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA