Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca

Number of views: 226


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Piotra Grzelca – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Nowej 36 w miejscowości Motkowice, gm. Imielno, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, obejmującej działki ewid. nr 511 i 512, w obrębie numer 13, o łącznej pow. 15.800 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, a także dwoma budynkami gospodarczymi (szklarniami), dla której prowadzona jest KW nr KI1J/00060781/1, za cenę nie niższą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto.

Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym – niewykończonym, posiadający dwa osobne wejścia, wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylację grawitacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 175,20 m2. Powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych (szklarni) wynosi: 182,52 m2.

Dla przedmiotowego terenu uchwalone jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Imielno nr VI/30/2015 z dnia 29 maja 2015 r., nieruchomość leży w strefie terenów zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku bezpośrednio w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa (w godzinach pracy Kancelarii, tj. 08:00 – 16:00) lub przesłać je na adres tej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

W przypadku otrzymania przez Syndyka więcej niż jednej oferty, Syndyk przeprowadzi aukcję na sprzedaż nieruchomości.

Zawarcie umowy sprzedaży możliwe będzie po uprzednim uiszczeniu przez oferenta całości ceny sprzedaży. Koszty zawarcia umowy ponosi w całości oferent.

Operat szacunkowy nieruchomości jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 148/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA