Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona w miejscowości Motkowice przy ul. Nowej 36 (woj. świętokrzyskie), wchodząca w skład masy upadłości Piotra Grzelca/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 97


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącego działalności gospodarczej Piotra Grzelca ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nowej 36 w miejscowości Motkowice, gm. Imielno, pow. jędrzejowski, woj. świętokrzyskie, obejmującej działki ewidencyjne numer 511 i 512, w obrębie numer 13, o łącznej powierzchni 15.800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1J/00060781/1.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, a także dwoma budynkami gospodarczymi (szklarniami). Budynek mieszkalny, jednorodzinny, parterowy, bez podpiwniczenia, z poddaszem użytkowym (niewykończonym). Budynek posiada dwa osobne wejścia, jest wyposażony w instalacje wodno – kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania i wentylację grawitacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego wynosi: 175,20 m2. Powierzchnia użytkowa budynków gospodarczych (szklarni) wynosi: 182,52 m2.

Dla przedmiotowego terenu uchwalone jest Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Imielno nr VI/30/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, nieruchomość leży w strefie terenów zabudowy zagrodowej i terenów rolniczych.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 352.540,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych).

Oferty należy składać do dnia 15 maja 2019 roku na adres: Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 30 000,00 zł  (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Grzelca w Santander Bank Polska S.A. o nr 60 1090 2835 0000 0001 2959 0956, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt V GUp 148/18” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 20 maja 2019 roku o godzinie 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w sali nr XXV.

Operat szacunkowy z dnia 21 września 2018 roku, sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę mgr Michała Kulę jest udostępniony do wglądu w Kancelarii Syndyka przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 oraz w aktach sprawy sygn. akt: V GUp 148/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Szczegółowe warunki przetargu oraz operat szacunkowy nieruchomości dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki przetargu na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nowej 36 w miejscowości Motkowice – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy określenia wartości zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Nowej 36 w miejscowości Motkowice – TUTAJ

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków przetargu oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości, przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA