Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, pow. buskim, woj. świętokrzyskim, wchodząca w skład masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości

Number of views: 325


Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Dobrowie ogłasza sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego nieruchomości upadłego położonej w miejscowości Dobrów, gm. Tuczępy, woj. świętokrzyskie, stanowiącej działki ewidencyjne nr 121/71 oraz 121/72, obręb 0003 Dobrów, o łącznej powierzchni 9616 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Busku–Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1B/00069773/7 wraz z prawem własności dwóch budynków wolnostojących, tj. budynku administracyjno – warsztatowo – produkcyjnego, jednokondygnacyjnego, niepodpiwniczonego o powierzchni użytkowej 1997 m2 oraz budynku przemysłowo – usługowego, trzykondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 1061 m2 za łączną cenę nie niższą niż 999.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) brutto – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości upadłego winny składać pisemne oferty na adres Kancelarii Syndyka: ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

Syndyk w sytuacji złożenia kilku ofert zbieżnych cenowo, spełniających warunki zakreślone w postanowieniu Sędziego-komisarza, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej oferty. W przypadku wyznaczenia aukcji, jednym z warunków przystąpienia do aukcji będzie wpłata wadium na rachunek masy upadłości nr 16 1750 0009 0000 0000 3679 7533, którego dysponentem jest Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości. Pozostałe warunki aukcji zostaną określone w regulaminie aukcji sporządzonym przez Syndyka.

Operat szacunkowy wartości nieruchomości oraz postanowienia Sędziego – komisarza określające warunki sprzedaży są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka – przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Kielcach, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w aktach postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego METRAX sp. z o.o. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt V GUp 32/17.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) dostępny do pobrania na stronie internetowej www.saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Dobrów (wyciąg)TUTAJ

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Zawarcie umowy sprzedaży nie może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na portalach internetowych. W przypadku ukazania się ogłoszenia w różnych datach, decyduje data późniejszego ogłoszenia.

Wszelkie koszty zawarcia umowy ponosi kupujący.

Zezwolenie na zbycie przez Syndyka nieruchomości upadłego z wolnej ręki obowiązuje do dnia 30 kwietnia 2019 roku.