Nieruchomość położona w miejscowości Jora Wielka 53a w woj. warmińsko-mazurskim, pow. mrągowskim, gm. Mikołajki, zabudowana budynkami bungalowów, wchodząca w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 398


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie  ogłasza przetarg, przedmiotem którego  jest łączne zbycie:

  1. Prawa własności udziału 15/17 w nieruchomości stanowiącej działkę ewid. o nr 342/46 położoną w obrębie 7, Jora Wielka, w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie mrągowskim, gminie mikołajki, miejscowości Jora Wielka 53a, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze OL1M/00038175/3,
  2. Prawa do wyłącznego korzystania z budynków bungalowów aktualnie posadowionych na tej nieruchomości oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 i bungalowów, które zostaną posadowione na tej nieruchomości w przyszłości,
  3. Prawa własności do ruchomości stanowiących wyposażenie budynków oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu, stanowi kwotę 1.602.000,00 zł (milion sześćset dwa tysiące złotych 00/100) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa do godziny 17:00 lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 160.000,00 zł na rachunek masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o nr: 29 1750 0009 0000 0000 2719 2165.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 118 w budynku Sądu przy ul. Artyleryjskiej 3C w Olsztynie.

Operaty szacunkowe określenia wartości przedmiotu przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do wglądu w biurze Syndyka – Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 -797 Warszawa oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygn. akt V GUp 22/13.

Wyciągi z Operatów oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Operat szacunkowy określenia wartości nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka 53A, zabudowanej budynkami bungalowów (wyciąg) – TUTAJ
  2. Aneks do operatu szacunkowego określenia wartości części nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka 53A, zabudowanej budynkami bungalowów –  TUTAJ
  3. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Jora Wielka 53A, zabudowanej budynkami bungalowów – TUTAJ

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz  zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.