Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 763


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączne zbycie zespołu aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości w postaci: praw Upadłego do nieruchomości położonych w Elblągu, dla których Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: EL1E/00055428/9, EL1E/00076455/0, EL1E/00078159/9 oraz praw Upadłego do Egzemplarzy: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji powykonawczej oraz umów związanych z przedsięwzięciem polegającym na budowie Centrum Handlowo-Usługowego przy ul. Akacjowej w Elblągu.

Cena wywoławcza wynosi 7.344.000,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące i 00/100 złotych) brutto (w tym podatek VAT według stawki 23%, w przypadku jego wystąpienia).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 25 października 2019 r., w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty winny zostać włożone “jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionego Sądu, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: “XVIII GUp 86/19”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek “Oferta na przetarg” nieruchomości Bridgehouse Developments (Elbląg) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz dopisek “nie otwierać”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy i 00/100 złotych) na rachunek masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie o numerze: 63 1750 0009 0000 0000 3331 2447.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 28 października 2019 r. o godz. 14:45, w sali nr 120, adres: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy wartości nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w Biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: 22 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości, toczącego się pod sygn. akt XVIII GUp 86/19 (poprzednio: X GUp 243/16). Egzemplarze: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji powykonawczej i umów, o których mowa powyżej dostępne do wglądu w Biurze Syndyka pod wskazanym powyżej adresem po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Nabywcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu rękojmi – wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi w zakresie wszelkich składników objętych przedmiotem przetargu.

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.  

Do pobrania:

 1. Warunki przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości – tutaj
 2. Wyciąg z operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonych w Elblągu, wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości – tutaj

 

 


ZDJĘCIA I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 


 


Przedmiotowe nieruchomości opisane są w trzech księgach wieczystych.

Mapa nieruchomości z podziałek na KW.


Uwaga dotycząca prawa pierwokupu nieruchomości przez gminę

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Art. 109, p. 1, ust. 2: “Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę”. Zgodnie z powyższym w stosunku do nieruchomości EL1E/00076455/0 gminie Miasto Elbląg przysługuje prawo pierwokupu.


Dane m.p.z.p. / Studium

Na terenie przedmiotowych nieruchomości obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała nr IX/238/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.
 2. Uchwała nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.

Opis przeznaczenia

1. Uchwała nr IX/238/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.


 

KW nr EL1E/00076455/0 – dz. nr 53/1 54/1, 63/1, 66/1

Przeznaczenie: U1 – teren zabudowy usługowej, KDS – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy ekspresowej

Opis przeznaczenia: usługi wielkopowierzchniowego handlu detalicznego i hurtowego, o powierzchni sprzedażowej większej niż 2.000 m2, stacji paliw i parkingów.

Przeznaczenie uzupełniające to: obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych; zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Zasady zagospodarowania terenu U1:

 • zabudowę należy lokalizować w odległości minimum 40 metrów od krawędzi jezdni drogi ekspresowej S-7,
 • teren należy zagospodarować kompleksowo, zapewniając jego pełną obsługę w zakresie funkcji parkingowej i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych,
 • zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • zewnętrzną obsługę komunikacyjna należy zapewnić od nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ1/2 – jej przebieg i parametry wskazano w rysunku planu,
 • wskaźniki zagospodarowania terenu:
 • maksymalna wielkość terenu zabudowanego – 45 %,
 • minimalna wielkość terenu biologicznie czynnego – 10 %,
 • maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
 • minimum 20 miejsc parkingowych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.
 • wysokość zabudowy kubaturowej na terenie U1 powinna być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska i nie może przekraczać 17 m n.p.m.;
 • wysokość budowli, urządzeń i ich wyposażenia na terenie U1 powinna być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

 

KW nr EL1E/00055428/9 – dz. nr 66/2, 63/5, 63/6

Przeznaczenie: U1 – teren zabudowy usługowej, U2 – teren zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji lotniczej, KDS – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy ekspresowej, KDZ – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy zbiorczej

Zasady zagospodarowania terenu U2: Teren U2, stanowiący niewielki skrajny fragment istniejącego lotniska należy zagospodarować i zabudować w zgodzie z całym kompleksem lotniska i przepisami odrębnymi.

2. Uchwała nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.


 

KW nr EL1E/00078159/9 – działki nr 60/22, 65/3

Przeznaczenie: B-3 UH,P,KU,UT przeznaczoną dla funkcji usług handlu detalicznego i hurtowego, w tym wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażnej większej niż 2000 m2, produkcji, urządzeń obsługi komunikacji oraz usług w zakresie obsługi turystyki.