Nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Elblągu, ul. Lotnisko/Akacjowa, w dzielnicy Zatorze, wchodzące w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 464


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na łączne zbycie zespołu aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości w postaci:

a/ praw Upadłego do nieruchomości położonej w Elblągu, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr EL1E/00055428/9;

b/ praw Upadłego do nieruchomości położonej w Elblągu, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr EL1E/00076455/0;

c/ praw Upadłego do nieruchomości położonej w Elblągu, dla której Sąd Rejonowy w Elblągu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o nr EL1E/00078159/9;

d/ praw Upadłego do egzemplarza Projektu budowlanego „Centrum Handlowo-usługowego przy ul. Akacjowej, od strony drogi krajowej nr 7, w Elblągu; Sieci Wodociągowo-kanalizacyjne, Elektroenergetyczne oraz Telekomunikacyjne wraz z przyłączami” stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę (do decyzji o roboty budowlane) nr 657/210 (AiP.A.IV.73530-503/2010) wydanego przez Prezydenta Miasta Elbląg dnia 23 grudnia 2010 r. dla inwestycji „sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej wraz z przyłączami wody i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Centrum Handlowego”, wykonanego przez architekta: Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła na podstawie umowy z dnia 10 maja 2007 r. zawartej pomiędzy BD a Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

e/ praw Upadłego do egzemplarza Projektu budowlanego „Centrum Handlowo-usługowego przy ul. Akacjowej, od strony drogi krajowej nr 7, w Elblągu” stanowiącego załącznik do pozwolenia na budowę (do decyzji o roboty budowlane) nr 656/210 (AiP.A.IV.73530-502/2010) wydanego przez Prezydenta Miasta Elbląg dnia 23 grudnia 2010 r. dla inwestycji „Centrum Handlowo-Usługowe wraz z zagospodarowaniem terenu”, wykonanego przez architekta: Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła na podstawie umowy z dnia 10 maja 2007 r. zawartej pomiędzy BD a Broadway Malyan Polska Architekci i Projektanci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

f/ praw Upadłego do egzemplarza Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Handlowo- Usługowego w Elblągu przy ul. Akacjowej wykonanego w marcu 2010 r. przez Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2008 r. zawartej pomiędzy BD a Atmoterm Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

g/ praw Upadłego do egzemplarzy Projektów budowlanych (oznaczonych nr umowy 9824) obejmujących: projekt drogowy, projekt oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, kanalizacji deszczowej, przepustów drogowych sporządzonych przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła w związku z umową z dnia 1 czerwca 2010 r. zawartą pomiędzy BD a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku;

h/ praw Upadłego do egzemplarza Badań geotechnicznych dla potrzeb projektu dróg dojazdowych do projektowania CH w Elblągu sporządzonego przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w Warszawie wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła w związku z umową z dnia 4 lutego 2009 r. zawartą pomiędzy BD a GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. w Warszawie;

i/praw Upadłego do egzemplarzy:

 • Sprawozdania z badań podłoża gruntowego metodami CPTU i DMT na terenie położonym w Elblągu przy ul. Akacjowej (opracowanie nr 404/09),
 • Sprawozdania z badań laboratoryjnych (badania modułów ściśliwości) oraz raport końcowy dla dokumentacji geotechnicznej pod budowę centrum handlowego przy ul. Akacjowej w Elblągu (opracowanie nr 411/00),
 • Sprawozdania z badań laboratoryjnych i badań sondą obrotową VT na terenie przeznaczonym pod budowę Centrum Handlowego w Elblągu (opracowanie nr 408/09),

sporządzonych przez HEBO Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła w związku z umową z dnia 31 lipca 2009 r. zawartą pomiędzy BD a HEBO Poznań Sp. z o.o. w Poznaniu;

j/ praw Upadłego do egzemplarza Dokumentacji powykonawczej rozpoznania i oczyszczenia z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych terenu budowy Centrum Handlowego w Elblągu, sporządzonej przez Piotra Bika i Hannę Bik wspólników spółki cywilnej Explosive s.c. Prace Wyburzeniowe i Minerskie wraz z autorskimi prawami majątkowymi w zakresie w jakim te prawa BD nabyła w związku z umową z dnia 31 sierpnia 2007 r. zawartą pomiędzy BD a Piotrem Bikiem i Hanną Bik wspólnikami spółki cywilnej Explosive s.c. Prace Wyburzeniowe i Minerskie.

Cena wywoławcza wynosi 8.640.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści tysięcy i 00/100 złotych) brutto (w tym podatek VAT według stawki 23%, w przypadku jego wystąpienia).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 roku, w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy i 00/100 złotych) na rachunek masy upadłości o nr 63 1750 0009 0000 0000 3331 2447.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych w dniu 25 kwietnia 2019 roku o godz. 11:45, w sali nr 119, adres: ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa.

Operat szacunkowy wartości nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w Biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: 22 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A, w aktach postępowania upadłościowego Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości, prowadzonego pod sygn. akt X GUp 243/16. Egzemplarze: projektów budowlanych, raportów, badań, sprawozdań, dokumentacji powykonawczej i umów, o których mowa powyżej dostępne do wglądu w Biurze Syndyka pod wskazanym powyżej adresem po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.  

 

Do pobrania:

 1. Warunki przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości – TUTAJ
 2. Wyciąg z operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonych w Elblągu, wchodzących w skład masy upadłości Bridgehouse Developments (Elbląg) sp. z o.o. w upadłości – TUTAJ

 

 


ZDJĘCIA I OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

 


 


Przedmiotowe nieruchomości opisane są w trzech księgach wieczystych.

Mapa nieruchomości z podziałek na KW.


Uwaga dotycząca prawa pierwokupu nieruchomości przez gminę

Zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Art. 109, p. 1, ust. 2: „Gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od formy nabycia tego prawa przez zbywcę”. Zgodnie z powyższym w stosunku do nieruchomości EL1E/00076455/0 gminie Miasto Elbląg przysługuje prawo pierwokupu.


Dane m.p.z.p. / Studium

Na terenie przedmiotowych nieruchomości obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 1. Uchwała nr IX/238/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.
 2. Uchwała nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.

Opis przeznaczenia

1. Uchwała nr IX/238/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany południowego fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.


 

KW nr EL1E/00076455/0 – dz. nr 53/1 54/1, 63/1, 66/1

Przeznaczenie: U1 – teren zabudowy usługowej, KDS – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy ekspresowej

Opis przeznaczenia: usługi wielkopowierzchniowego handlu detalicznego i hurtowego, o powierzchni sprzedażowej większej niż 2.000 m2, stacji paliw i parkingów.

Przeznaczenie uzupełniające to: obsługa komunikacyjna w zakresie wewnętrznych dróg dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych; zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.

Zasady zagospodarowania terenu U1:

 • zabudowę należy lokalizować w odległości minimum 40 metrów od krawędzi jezdni drogi ekspresowej S-7,
 • teren należy zagospodarować kompleksowo, zapewniając jego pełną obsługę w zakresie funkcji parkingowej i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych,
 • zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków zgodnie z przepisami odrębnymi,
 • zewnętrzną obsługę komunikacyjna należy zapewnić od nowoprojektowanej ulicy, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDZ1/2 – jej przebieg i parametry wskazano w rysunku planu,
 • wskaźniki zagospodarowania terenu:
 • maksymalna wielkość terenu zabudowanego – 45 %,
 • minimalna wielkość terenu biologicznie czynnego – 10 %,
 • maksymalna intensywność zabudowy – 0,7,
 • minimum 20 miejsc parkingowych na 1.000 m2 powierzchni użytkowej obiektu usługowego.
 • wysokość zabudowy kubaturowej na terenie U1 powinna być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska i nie może przekraczać 17 m n.p.m.;
 • wysokość budowli, urządzeń i ich wyposażenia na terenie U1 powinna być zgodna z przepisami odrębnymi dotyczącymi warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska.

 

KW nr EL1E/00055428/9 – dz. nr 66/2, 63/5, 63/6

Przeznaczenie: U1 – teren zabudowy usługowej, U2 – teren zabudowy usługowej związanej z obsługą komunikacji lotniczej, KDS – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy ekspresowej, KDZ – teren komunikacji, to jest: drogi publicznej, klasy zbiorczej

Zasady zagospodarowania terenu U2: Teren U2, stanowiący niewielki skrajny fragment istniejącego lotniska należy zagospodarować i zabudować w zgodzie z całym kompleksem lotniska i przepisami odrębnymi.

2. Uchwała nr IV/66/03 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla części dzielnicy Zatorze w rejonie lotniska w mieście Elblągu.


 

KW nr EL1E/00078159/9 – działki nr 60/22, 65/3

Przeznaczenie: B–3 UH,P,KU,UT przeznaczoną dla funkcji usług handlu detalicznego i hurtowego, w tym wielkoprzestrzennych obiektów handlowych o powierzchni sprzedażnej większej niż 2000 m2, produkcji, urządzeń obsługi komunikacji oraz usług w zakresie obsługi turystyki.