Nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Grajwo, gminie Giżycko, województwie warmińsko – mazurskim, wchodzące w skład masy upadłości ARNA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 1,021


Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (aukcje) na łączne zbycie prawa własności nieruchomości położonych w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie giżyckim, gm. Giżycko, obręb 6 Grajwo, objętych księgami wieczystymi nr OL1G/00035109/3, OL1G/00045192/4, OL1G/00045193/1, OL1G/00045290/1, OL1G/00047028/8, OL1G/00047029/5, OL1G/00045194/8, OL1G/00045289/1, OL1G/00045291/8, OL1G/00046267/8, OL1G/00045191/7, OL1G/00042928/2. Przedmiot Przetargu stanowi kompleks nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 1.344.839 m2 położony w miejscowości Grajwo, na wschodnim brzegu jeziora Niegocin, oddalony o około 7 kilometrów od Giżycka, wyposażony w infrastrukturę techniczną w postaci sieci wodociągów i kanalizacji, sieć elektryczną i gazową oraz ciągi komunikacyjne. W skład przedmiotu przetargu wchodzą działki ewidencyjne zabudowane budynkami mieszkaniowymi jednorodzinnymi o różnym stopniu zaawansowania budowy (od fundamentów, po stan surowy zamknięty) oraz grunty niezabudowane, na których planowana była realizacja inwestycji pn. „Mazury Residence Airpark & Marina”.

Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi łączną kwotę 18.461.140,81 zł (osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści złotych 81/100).

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 07 czerwca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset złotych 00/100) na rachunek masy upadłości o nr: 38 1750 0009 0000 0000 3086 3647, prowadzony w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 18 czerwca 2019 r. o godz. 11:00, w sali nr 115 w budynku Sądu przy ul. Artyleryjskiej 3C w Olsztynie.

Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości wraz z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 05 czerwca 2018 roku, którym operat został zmieniony, są do wglądu w biurze Syndyka – Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 -797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygnaturą V GUp 54/16.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).

Operat oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne również do pobrania poniżej.

  1. Operat szacunkowy nieruchomości – tom 1 – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy nieruchomości – tom 2 – TUTAJ
  3. Warunki przetargu – TUTAJ