Zespół nieruchomości gruntowych zabudowanych położony w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodzący w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 1,310


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki zespołu nieruchomości składającego się z:

  1. prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy Jerozolimskich 245 (dzielnica Ursus), stanowiącej działkę ewid. nr 29 o pow. 2337 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi KW nr WA1M/00076355/0;
  2. prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 358 o pow. 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00102451/8;
  3. prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia, gmina Michałowice, stanowiącej działkę ewid. nr 357 o pow. 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00023575/5.

Przedmiot sprzedaży stanowią trzy nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2.837 m2. Nieruchomości tworzą funkcjonalną, zorganizowaną ekonomicznie całość zabudowaną budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowym, a także niewielkim budynkiem portierni. Bryła budynku oraz inne naniesienia, w szczególności od strony południowowschodniej oraz od strony północnej wykraczają poza granice zespołu nieruchomości objętego przedmiotem sprzedaży, wobec czego dla zawarcia umowy sprzedaży koniecznym będzie uregulowanie stanu prawnego nieruchomości poprzez rozbiórkę budynku w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne dla usunięcia przekroczenia granic. Powyższe może wiązać się z koniecznością rozbiórki całego budynku. Usunięcie przekroczenia granic nieruchomości będzie wykonywane przez Syndyka na koszt i ryzyko oferenta, którego oferta zostanie wybrana. Teren nieruchomości jest w całości utwardzony kostką betonową. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ulicy S. Bodycha.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.460.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto (sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT).

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 grudnia 2019 r. do godz. 16:00 na adres Kancelarii  Notarialnej: Milena Stempień-Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionka DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej o nr:  39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. XVII GUp 38/19 – al. Jerozolimskie 245 w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej: Milena Stempień-Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa, w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki sprzedaży, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy po usunięciu przekroczenia granicy nieruchomości. Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłych rzeczoznawców: REALEXPERTS.PL sp. z o.o. z dnia 4 maja 2017 r. i Renatę Chróstną MRICS REV na dzień 22 lutego 2018 r. oraz szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości są dostępne do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 09:00-16:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Wyciągi z ww. operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży oraz ustalenia terminu oglądu nieruchomości przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki sprzedaży – tutaj
  2. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Realexperts.pl sp. z o.o. – tutaj
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Renatę Chróstną MRICS REV – tutaj