Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 245, wchodząca w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 925


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza łączną sprzedaż z wolnej ręki:

a) prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy Jerozolimskich 245 (dzielnica Ursus), stanowiącej działkę ew. nr 29 o pow. 2337 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie prowadzi KW o nr WA1M/00076355/0;

b) prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia, Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 358 o pow. 300 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW nr WA1P/00102451/8;

c) prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacz Kolonia, Michałowice, stanowiącej działkę ew. nr 357 o pow. 200 m2, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi KW o nr WA1P/00023575/5.

Przedmiot sprzedaży stanowią trzy nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 2.837 m2. Nieruchomości tworzą funkcjonalną, zorganizowaną ekonomicznie całość zabudowaną budynkiem biurowym oraz budynkiem magazynowym, a także niewielkim budynkiem portierni. Teren nieruchomości jest w całości utwardzony kostką betonową. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej od strony ulicy S. Bodycha.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 4.956.000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych netto), przy czym nabywca obowiązany jest do uiszczenia ceny sprzedaży wraz z podatkiem VAT, w przypadku gdy sprzedaż będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 sierpnia 2019 r., na adres Kancelarii Notarialnej: Milena Stempień-Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła do Kancelarii Notarialnej po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 500.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej o numerze: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906, z dopiskiem „Sprzedaż – sygn. akt. X GUp 93/15 – al. Jerozolimskie 245 w Warszawie” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej: Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00.

Operaty szacunkowe sporządzone przez biegłych rzeczoznawców: REALEXPERTS.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 maja 2017 r. (znak: WN-ZKGK-9-TK-02-15-7-V2) i Renatę Chróstną MRICS REV na dzień 22 lutego 2018 r. oraz szczegółowe warunki sprzedaży przedmiotowej nieruchomości są udostępnione do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com, w godz. 09:00-16:00.

Wyciągi z ww. operatów szacunkowych oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Szczegółowe warunki sprzedaży – TUTAJ
  2. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Realexperts.pl sp. z o.o. – TUTAJ
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę Renatę Chróstną MRICS REV – TUTAJ