Prawo wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89, wchodzące w skład masy upadłości Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej/SPRZEDAŻ ROZSTRZYGNIĘTA

Liczba wyświetleń: 524


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w sprzedaży z wolnej ręki prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89, obręb G-5, nr działki 56/9, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr LD1M/00086869/9 za cenę brutto nie niższą aniżeli 2.474,698,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 50/100).

Osoby zainteresowane nabyciem nieruchomości winny składać oferty bezpośrednio w Kancelarii Syndyka tj. Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02 – 797 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia na portalu internetowym oraz prasie (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka).

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, Syndyk przeprowadzi pomiędzy oferentami licytacje w celu uzyskania najwyższej ceny.

Zawarcie umowy sprzedaży nie może nastąpić przed upływem 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na portalu internetowym oraz prasie.

Cena sprzedaży powinna zostać wpłacona przez oferenta w całości przed zawarciem umowy sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości zostanie dokonana zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki obowiązywać będzie do dnia  30 października 2018r.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp 93/15 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A.

 


OPIS NIERUCHOMOŚCI


Miejscowość: Łódź

Ulica: Przybyszewskiego

Nr: 85-89

Kod pocztowy: 93-126

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana

Obręb: G-5

Nr działki (działek): 56/9

Powierzchnia działki (działek): 11.153 m2

Pow. użytkowa zabudowań: 13.417 m2

Pow. zabudowy zabudowań: 4.345 m2

 

Uwaga: W księdze wieczystej nie ujawniono wszystkich budynków.

 


Przeznaczenie nieruchomości

Dla obszaru nieruchomości: istnieje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dane m.p.z.p. / Studium: Uchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Przeznaczenie wg ww. dokumentu planistycznego: UC – tereny koncentracji usługowych


Opis przeznaczenia

Tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.


SOW – Sposób Optymalnego Wykorzystania nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest budynkami, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. Optymalnym sposobem wykorzystania tej nieruchomości byłoby uwolnienie gruntu z istniejącej zabudowy i przeznaczenie go pod zabudowę zgodną z ustaleniami Studium. Jednakże fakt, iż budynek fabryki jest wpisany do rejestru zabytków i w związku z powyższym jego rozebranie może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu zabytkowego jest w obecnej sytuacji mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę definicję sposobu optymalnego wykorzystania (SOW), jako najbardziej prawdopodobne wykorzystanie składnika mienia, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość wycenianego składnika mienia oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób optymalnego zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości zostaje określony jako zespół pofabryczny z bardzo złym stanie techniczno-użytkowym, zgodnie z jego aktualnym stanem.


Wielkość, charakter i stopień zurbanizowania nieruchomości

Miejscowość: Łódź

Charakter miejscowości: miasto Łódź, położone w województwie łódzkim

Charakter gminy: miasto na prawach powiatu

Liczba mieszkańców gminy: 708.554

Powierzchnia: 293,25 km2

Gęstość zaludnienia: 162,8 mieszk./km2


Lokalizacja nieruchomości w ramach miejscowości

Obręb/dzielnica/osiedle: G-5/Górna/Górniak

Długość geograficzna: 51,745147 E

Szerokość geograficzna: 19,477857 N

Odległość od centrum gminy: 2,8 km

Strefa miasta: pośrednia


Lokalizacja nieruchomości względem układu drogowego

Kategoria drogi: droga zbiorcza

Oznaczenie drogi: ul. Przybyszewskiego

Standard drogi dojazdowej: asfalt

Utrudnienia w dojeździe: n/d

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni

Charakter otoczenia: tereny zabudowy przemysłowej i wielorodzinnej

  • od strony północnej teren zabudowy przemysłowej i wielorodzinna
  • od strony południowej teren kościoła
  • od strony wschodniej teren zabudowy przemysłowej
  • od strony zachodniej teren zabudowy wielorodzinnej

 


Stan zagospodarowania nieruchomości

Rodzaj zabudowy nieruchomość: zabudowana budynkami przemysłowymi

Utwardzenia: teren częściowo utwardzony – układ drogowy wewnętrzny

Ogrodzenie: teren ogrodzony (ogrodzenie zewnętrzne z siatki)

Zieleń urządzona: występują elementy zieleni urządzonej

 

Występujące utrudnienia inwestycyjne: brak

 


Stopień wyposażenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

Na terenie nieruchomości występują instalacje: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa,

ciepłownicza. Na dzień oględzin nieruchomości wszystkie media były odcięte. Przewody sieci

elektrycznej pozrywane, rozkradzione, brak pokryw studzienek kanalizacyjnych.


Stan techniczno-użytkowy zabudowań

Budynek nr 1 – fabryka

Przeznaczenie budynku: budynek fabryczny
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 5
Podpiwniczenie: częściowe
Rok budowy: 1903
Technologia budowy: murowany
Funkcje: budynek dawnej fabryki
Powierzchnia użytkowa: 12.250 m2
Powierzchnia całkowita: 13.545 m2
Powierzchnia zabudowy: 3.139,64 m2
Kubatura: 78.525 m3
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie: wnętrz brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Elewacja: ceglana
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany, wpisany do rejestru zabytków

Budynek nr 2 – magazyny

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: murowany
Funkcje: budynek składowo-magazynowy
Powierzchnia użytkowa: 221 m2
Powierzchnia całkowita: 260 m2
Powierzchnia zabudowy: 260 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 3 – budynek magazynowy

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: stalowy
Funkcje: wiata
Powierzchnia użytkowa: 460 m2
Powierzchnia całkowita: 460 m2
Powierzchnia zabudowy: 460 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte, ściany częściowo rozebrane
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 4 – budynek magazynowy

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: stalowy
Funkcje: wiata
Powierzchnia użytkowa: 383 m2
Powierzchnia całkowita: 383 m2
Powierzchnia zabudowy: 383 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 5 – portiernia

Przeznaczenie budynku: budynek portierni
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: murowany
Funkcje: portiernia
Powierzchnia użytkowa: 103 m2
Powierzchnia całkowita: 103 m2
Powierzchnia zabudowy: 103 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

 


ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI