Przedsiębiorstwo Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości, w skład którego wchodzi zabudowana nieruchomość o pow. 7,00 HA położona w Słomczynie pow. grójeckim, woj. mazowieckim, ruchomości, dokumentacja oraz prawa i obowiązki z umów najmu/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 790


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż przedsiębiorstwa Upadłego Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dawniej Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. sp. k.), w skład którego wchodzą:

a) aktywa opisane i wycenione w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa Upadłego, opracowanym przez rzeczoznawcę majątkowego – biegłą sądową dr Edytę Piątek według stanu na dzień 21 września 2020 r., którego integralną część stanowi operat szacunkowy określający wartość rynkową wchodzącej w skład masy upadłości nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Słomczynie 81, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego – biegłego sądowego Artura Olczaka według stanu na dzień 21 września 2020 r. („Oszacowanie”) w postaci:

i) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Słomczynie, w województwie mazowieckim, powiecie grójeckim (obręb Słomczyn 0032), składającej się z działki ewidencyjnej nr 366/99 oraz działki ewidencyjnej nr 366/100 o łącznej powierzchni 7,00 HA, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1G/00086255/2 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej nieruchomości, ujęte w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycji 2;

ii) ruchomości objęte Oszacowaniem, wymienione w tabeli stanowiącej Załącznik nr 2 do Oszacowania pod nazwą „Tabela nr 1. Oszacowanie wartości ruchomości – spis inwentarza z dnia 04 marca 2019 r.”, ujęte w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach od 3 do 56;

iii) ruchomości objęte Oszacowaniem, wymienione w tabeli stanowiącej Załącznik nr 3 do Oszacowania pod nazwą „Tabela nr 2. Oszacowanie wartości ruchomości – spis inwentarza uzupełniający z dnia 20-22 marca 2019 r.”, ujęte w spisie inwentarza sporządzonym przez Syndyka w pozycjach od 57 do 342.

b) dokumentacja techniczno-budowlana oraz dokumentacja księgowa (kopie faktur, wyciągów bankowych etc.) związana z procesem inwestycyjnym prowadzonym na nieruchomości opisanej powyżej w lit. a) ppkt i), według zestawienia sporządzonego przez Syndyka;

c) prawa i obowiązki wynikające z umów najmu części nieruchomości, budynków i budowli opisanych powyżej w lit. a) ppkt i), wraz z wyposażeniem, obowiązujących w dacie zawarcia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 15.540.991,00 zł (słownie: piętnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Oferty należy składać do dnia 16 kwietnia 2021 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 766/19 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k.” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 1.555.000,00 zł  (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Grójeckie Centrum Logistyczne sp. z o. o. Kunka sp. k. w upadłości w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr: 35 1750 0009 0000 0000 4093 0361, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XIX GUp 766/19” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 23 kwietnia 2021 roku o godzinie 9:30 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów.

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do pobrania poniżej. Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu i warunków sprzedaży oraz oglądu nieruchomości należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu i aukcji na sprzedaż  przedsiębiorstwa Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości TUTAJ.
  2. Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Grójeckiego Centrum Logistycznego sp. z o.o. Kunka sp. k. w upadłości TUTAJ.
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego wartości nieruchomości położonej w Słomczynie TUTAJ.

 

FILM PREZENTUJĄCY NIERUCHOMOŚĆ DOSTĘPNY TUTAJ→ https://youtu.be/cXTNtmsHRU4