11 lokali użytkowych w budynku apartamentowca w miejscowości Jora Wielka 53a, wchodzących w skład masy upadłości Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 529


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest łączne zbycie praw odrębnej własności 11 lokali użytkowych o numerach 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 o przeznaczeniu turystyczno-komercyjnym, znajdujących się w niewykończonym budynku apartamentowca, położonym na działce ewidencyjnej nr 342/47 w miejscowości Jora Wielka 53a, województwie warmińsko-mazurskim, powiecie mrągowskim, gminie Mikołajki. Przedmiotowy budynek, zarówno w zakresie części wspólnych jak również w odniesieniu do poszczególnych lokali, znajduje się w stanie surowym zamkniętym. Budynek nie został oddany do użytkowania.

Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu, stanowi kwotę 801.626,02 zł (słownie: osiemset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 02/100) netto powiększoną o należny podatek VAT w wysokości 23% tj. 986.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 29 marca 2019 r. w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Żuławy, ul. Okopowa 56 lok. A1, 01-042 Warszawa do godziny 17:00 lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na rachunek masy upadłości o nr 29 1750 0009 0000 0000 2719 2165.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godz. 11:30, w sali nr 118 w budynku Sądu przy ul. Artyleryjskiej 3C w Olsztynie.

Operat szacunkowy określenia wartości ww. nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w Biurze Syndyka – Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02 -797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Mikołajki Marina Resort sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygn. akt V GUp 22/13.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin). Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Wyciąg z Operatu oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż praw odrębnej własności 11 lokali użytkowych o numerach 1, 2, 3, 5, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 znajdujących się w Apartamentowcu położonym w Jorze Wielkiej 53a – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy określenia wartości praw odrębnej własności lokali użytkowych położonych w Apartamentowcu w Jorze Wielkiej 53a (wyciąg) – TUTAJ