Prawo wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89, wchodzące w skład masy upadłości Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej

Liczba wyświetleń: 179


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Waldemara Dzionek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy Valdi w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89, obręb G-5, nr działki 56/9, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr LD1M/00086869/9.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 2.911.410,00 zł brutto. Sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Oferty należy składać do dnia 10 maja 2018 r. włącznie na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 292.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości o nr: 39 1750 0009 0000 0000 2775 3906 prowadzony w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 14 maja 2018 r., w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali nr 14, o godzinie 10.00.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do wglądu w Kancelarii syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel. (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w aktach sprawy sygn. akt: X GUp  93/15 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A.

Warunki przetargu oraz informacje o nieruchomości dostępne również poniżej:

Do pobrania: Warunki przetargu i aukcji na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu i własności budynków nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 85-89

 

 


OPIS NIERUCHOMOŚCI


Miejscowość: Łódź

Ulica: Przybyszewskiego

Nr: 85-89

Kod pocztowy: 93-126

Rodzaj nieruchomości: nieruchomość zabudowana

Obręb: G-5

Nr działki (działek): 56/9

Powierzchnia działki (działek): 11.153 m2

Pow. użytkowa zabudowań: 13.417 m2

Pow. zabudowy zabudowań: 4.345 m2

 

Uwaga: W księdze wieczystej nie ujawniono wszystkich budynków.

 


Przeznaczenie nieruchomości

Dla obszaru nieruchomości: istnieje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dane m.p.z.p. / Studium: Uchwała Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”.

Przeznaczenie wg ww. dokumentu planistycznego: UC – tereny koncentracji usługowych


Opis przeznaczenia

Tereny koncentracji usługowych – obejmują obiekty jak i zespoły obiektów, wymagające wydzielonych terenów i spełniające funkcje ogólnomiejskie. Funkcje dopełniające uznaje się za dopuszczalne pod warunkiem braku kolizji z funkcją podstawową. Funkcję mieszkaniową uznaje się za uzupełniającą, pod warunkiem, iż wynika ona z potrzeb funkcji podstawowej.


SOW – Sposób Optymalnego Wykorzystania nieruchomości

Nieruchomość zabudowana jest budynkami, których stan techniczny kwalifikuje je do rozbiórki. Optymalnym sposobem wykorzystania tej nieruchomości byłoby uwolnienie gruntu z istniejącej zabudowy i przeznaczenie go pod zabudowę zgodną z ustaleniami Studium. Jednakże fakt, iż budynek fabryki jest wpisany do rejestru zabytków i w związku z powyższym jego rozebranie może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków działającego w imieniu ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektu zabytkowego jest w obecnej sytuacji mało prawdopodobne. Biorąc pod uwagę definicję sposobu optymalnego wykorzystania (SOW), jako najbardziej prawdopodobne wykorzystanie składnika mienia, które jest fizycznie możliwe, odpowiednio uzasadnione, prawnie dopuszczalne, finansowo wykonalne i dające najwyższą wartość wycenianego składnika mienia oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób optymalnego zagospodarowania dla przedmiotowej nieruchomości zostaje określony jako zespół pofabryczny z bardzo złym stanie techniczno-użytkowym, zgodnie z jego aktualnym stanem.


Wielkość, charakter i stopień zurbanizowania nieruchomości

Miejscowość: Łódź

Charakter miejscowości: miasto Łódź, położone w województwie łódzkim

Charakter gminy: miasto na prawach powiatu

Liczba mieszkańców gminy: 708.554

Powierzchnia: 293,25 km2

Gęstość zaludnienia: 162,8 mieszk./km2


Lokalizacja nieruchomości w ramach miejscowości

Obręb/dzielnica/osiedle: G-5/Górna/Górniak

Długość geograficzna: 51,745147 E

Szerokość geograficzna: 19,477857 N

Odległość od centrum gminy: 2,8 km

Strefa miasta: pośrednia


Lokalizacja nieruchomości względem układu drogowego

Kategoria drogi: droga zbiorcza

Oznaczenie drogi: ul. Przybyszewskiego

Standard drogi dojazdowej: asfalt

Utrudnienia w dojeździe: n/d

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni

Charakter otoczenia: tereny zabudowy przemysłowej i wielorodzinnej

  • od strony północnej teren zabudowy przemysłowej i wielorodzinna
  • od strony południowej teren kościoła
  • od strony wschodniej teren zabudowy przemysłowej
  • od strony zachodniej teren zabudowy wielorodzinnej

 


Stan zagospodarowania nieruchomości

Rodzaj zabudowy nieruchomość: zabudowana budynkami przemysłowymi

Utwardzenia: teren częściowo utwardzony – układ drogowy wewnętrzny

Ogrodzenie: teren ogrodzony (ogrodzenie zewnętrzne z siatki)

Zieleń urządzona: występują elementy zieleni urządzonej

 

Występujące utrudnienia inwestycyjne: brak

 


Stopień wyposażenia nieruchomości w infrastrukturę techniczną

Na terenie nieruchomości występują instalacje: instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa,

ciepłownicza. Na dzień oględzin nieruchomości wszystkie media były odcięte. Przewody sieci

elektrycznej pozrywane, rozkradzione, brak pokryw studzienek kanalizacyjnych.


Stan techniczno-użytkowy zabudowań

Budynek nr 1 – fabryka

Przeznaczenie budynku: budynek fabryczny
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 5
Podpiwniczenie: częściowe
Rok budowy: 1903
Technologia budowy: murowany
Funkcje: budynek dawnej fabryki
Powierzchnia użytkowa: 12.250 m2
Powierzchnia całkowita: 13.545 m2
Powierzchnia zabudowy: 3.139,64 m2
Kubatura: 78.525 m3
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie: wnętrz brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Elewacja: ceglana
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany, wpisany do rejestru zabytków

Budynek nr 2 – magazyny

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: murowany
Funkcje: budynek składowo-magazynowy
Powierzchnia użytkowa: 221 m2
Powierzchnia całkowita: 260 m2
Powierzchnia zabudowy: 260 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 3 – budynek magazynowy

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: stalowy
Funkcje: wiata
Powierzchnia użytkowa: 460 m2
Powierzchnia całkowita: 460 m2
Powierzchnia zabudowy: 460 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte, ściany częściowo rozebrane
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 4 – budynek magazynowy

Przeznaczenie budynku: budynek magazynowy
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: stalowy
Funkcje: wiata
Powierzchnia użytkowa: 383 m2
Powierzchnia całkowita: 383 m2
Powierzchnia zabudowy: 383 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

Budynek nr 5 – portiernia

Przeznaczenie budynku: budynek portierni
Charakter budynku: wolnostojący, na planie prostokąta
Liczba kondygnacji: 1
Podpiwniczenie: brak
Rok budowy: 1960
Technologia budowy: murowany
Funkcje: portiernia
Powierzchnia użytkowa: 103 m2
Powierzchnia całkowita: 103 m2
Powierzchnia zabudowy: 103 m2
Stan techniczny budynku: do rozbiórki
Wykończenie wnętrz: brak, wszystkie elementy wykończeniowe usunięte
Stan użytkowy budynku: budynek nieużytkowany

 


ZDJĘCIA NIERUCHOMOŚCI