Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż/PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Liczba wyświetleń: 67


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Moniki Dróżdż – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 36 o powierzchni użytkowej 55,95 m2 położonego na parterze budynku wielomieszkaniowego przy ul. Kossaka 8 w  Skarżysku – Kamiennej (26-110), dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej prowadzi Księgę Wieczystą o nr KI1R/00028758/2 wraz z odpowiednim udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej prowadzi Księgę Wieczystą o nr KI1R/00027203/0, za cenę nie niższą niż 52.174,00 (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery )  brutto.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka TS Restrukturyzacje sp. z o.o. – ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce lub przesłać je listami poleconymi na adres Biura Syndyka (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka) w terminie do dnia 04 stycznia 2019 roku. Wszelkiego rodzaju zapytania oraz oferty przyjmowane są również drogą elektroniczną na adres e-mail: oferty@saltarski.com. Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta, oferowaną cenę brutto wyrażoną w PLN, kontaktowy numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny.

Wszelkie koszty zawarcia umowy przeniesienia własności ww. udziału ponosi kupujący.

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Michała Kulę z dnia 02 kwietnia 2018 roku, jest dostępny w Kancelarii Syndyka – tel.: (22) 749 16 55, e-mail: oferty@saltarski.com oraz w aktach sprawy o sygnaturze: V GUp 41/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja  ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Operat szacunkowy nieruchomości (wyciąg) dostępny również do pobrania poniżej.

Do pobrania: Operat szacunkowy nieruchomości położonej przy ul. Kossaka 8 w Skarżysko – Kamiennej – wyciąg

Ogląd nieruchomości możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel.: 513 438 973 – kontakt wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. 06:00-16:00.

Syndyk wskazuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).