Udział w 1/2 części w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytk. 55,95 m2 położonego przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, wchodzący w skład masy upadłości Moniki Dróżdż /PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 130


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Moniki Dróżdż ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w 1/2 części w prawie własności nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 36 o pow. użytkowej 55,95 m2 położonego na parterze budynku przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku-Kamiennej, objętej KW o nr KI1R/00028758/2 wraz z odpowiednim udziałem w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, objętej KW o nr KI1R/00027203/0, za cenę nie niższą niż 41.739,20 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć 20/100) zł brutto.

Oferty należy składać osobiście w Biurze Syndyka TS Restrukturyzacje sp. z o.o. – ul. Batalionów Chłopskich 48, 25-671 Kielce lub przesłać je listami poleconymi na adres Biura Syndyka w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Biura Syndyka).

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 02 kwietnia 2018r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr inż. Michała Kulę jest dostępny do wglądu w Biurze Syndyka  oraz w aktach sprawy o sygnaturze: V GUp 41/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania poniżej.

 

Do pobrania:

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego określenia wartości nieruchomości lokalowej położonej przy ul. Kossaka 8 w Skarżysku – Kamiennej –  TUTAJ

 

Ogląd nieruchomości możliwy po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel.: 513 438 973 – kontakt wyłącznie od pon. do pt. w godz. 07:00-17:00.

Syndyk wskazuje, że sprzedaż w postępowaniu upadłościowym ma skutek sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).