Udział w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, wchodzący w skład masy upadłości Stanisławy Kolasy/PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 324


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym nieprowadzącej działalności gospodarczej Upadłej Stanisławy Kolasy ogłasza sprzedaż z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału w wysokości 3/28 w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 501 m2, położonej w Kielcach przy ul. Kruczej 9, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kielcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00070006/0, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Oferty należy składać osobiście w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 30 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferta zakupu powinna zawierać dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko/nazwa firmy, adres zamieszkania/siedziby firmy, kontaktowy numer telefonu oraz e-mail.

Syndyk w sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów, przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Operat szacunkowy określenia wartości udziału 3/28 w nieruchomości przy ul. Kruczej 9 w Kielcach z dnia 2 października 2018 roku sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Michała Kulę jest dostępny do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w aktach sprawy o sygnaturze V GUp 187/18 w czytelni Sądu Rejonowego w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości dostępny do pobrania poniżej.

Do pobrania: Wyciąg z operatu szacunkowego określenia wartości udziału 3/28 w nieruchomości przy ul. Kruczej 9 w Kielcach – TUTAJ