Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 204


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 1655 z obrębu 0009, 10109 o powierzchni 1019 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, drewniano-murowanym, parterowym z poddaszem nieużytkowym oraz murowanym budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00070856/3.

Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki stalowej, częściowo ogrodzeniem betonowym. Działka wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną i wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek mieszkalny został wzniesiony w 1880 roku, natomiast budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiono w 1935 roku.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 71.993,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku, w gmachu Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu). Oferta zakupu powinna zawierać dowód wpłaty wadium w wysokości 8.469 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych) na rachunek masy upadłości Edyty Boguckiej o nr: 56 1090 2590 0000 0001 3623 8593 prowadzony w Santander Bank Polska S.A.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 17 kwietnia 2019 roku o godz. 13:00 w sali XXV.

Oszacowanie nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu pozostają do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa oraz w aktach sprawy o sygn. akt V GUp 37/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Uzyskanie ogólnych informacji o przedmiocie przetargu (aukcji) nastąpi w Kancelarii Syndyka pod w/w adresem, nr tel.: (22) 749 16 55 oraz e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wyciąg z operatu oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzącej w skład masy upadłości Edyty Boguckiej – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy określenia wartości udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzącego w skład masy upadłości Edyty Boguckiej (wyciąg) – TUTAJ

Oględziny Przedmiotu przetargu możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.