Udział wynoszący 1/2 części w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, wchodzący w skład masy upadłości Edyty Boguckiej

Number of views: 391


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Edyty Boguckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116, stanowiącej działkę ewid. o nr 1655 z obrębu 0009, 10109 o pow. 1019 m2, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, drewniano-murowanym, parterowym z poddaszem nieużytkowym oraz murowanym budynkiem gospodarczym, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KI1L/00070856/3, za cenę nie niższą niż kwota 50.395,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100). Nieruchomość jest ogrodzona częściowo ogrodzeniem z siatki stalowej, częściowo ogrodzeniem betonowym. Działka wyposażona jest w sieć elektroenergetyczną i wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej. Budynek mieszkalny został wzniesiony w 1880 roku, natomiast budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wzniesiono w 1935 roku.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Oferty należy składać bezpośrednio w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa lub przesłać je listami poleconymi na ww. adres Kancelarii Syndyka w terminie do dnia 29 maja 2020 roku (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka). Oferty przyjmowane są również w skanie za pośrednictwem e-mail: oferty@saltarski.com.

Oferta zakupu powinna zawierać:

  • dokładne oznaczenie oferenta – imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, w przypadku osoby fizycznej adres zamieszkania i numer PESEL, a w przypadku firmy adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numeru KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), kontaktowy numer telefonu i e-mail,
  • nazwę postępowania upadłościowego w skład którego wchodzi przedmiot oferty,
  • dokładne oznaczenie przedmiotu oferty,
  • oferowaną cenę nabycia,
  • podpis osoby fizycznej będącej oferentem lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie.

W przypadku braku możliwości przesłania skanu podpisanej oferty, dopuszczalne jest przesłanie oferty w treści wiadomości e-mail.

W sytuacji złożenia ofert przez kilku oferentów Syndyk przeprowadzi pomiędzy oferentami aukcję w celu uzyskania najwyższej ceny.

Oszacowanie nieruchomości pozostaje do wglądu w Kancelarii Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz w aktach sprawy o sygn. akt V GUp 37/18 w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

 Do pobrania: Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Kielcach przy ul. 1 Maja 116 – tutaj