Zespół nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Czernikowskiej (96) oraz wierzytelności z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość, wchodzące w skład masy upadłości Waldemara Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej/ PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 1,673


Zaproszenie do składania ofert

I. Syndyk Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek Dom Handlowy VALDI w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na łączne nabycie w trybie z wolnej ręki aktywów Upadłego w postaci:

1) prawa własności do zespołu nieruchomości położonego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej składającego się z:

a) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00326370/6,

b) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00442261/8,

c) nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr WA2M/00450027/5,

z zastrzeżeniem że z przedmiotu sprzedaży wyłączona jest działka gruntu o numerze 226/6 z obrębu ewidencyjnego o nr 146505_8.0701 ujęta w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie o nr WA2M/00450027/5,

2) wierzytelności z tytułu rozliczenia nakładów poniesionych na nieruchomość położoną w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej w ramach umowy dzierżawy nr C-62 z dnia 6 listopada 2000 r. zwartej z m.st. Warszawą.

II. Minimalna łączna cena sprzedaży aktywów, o których mowa w pkt I ppkt 1) i 2) powyżej wynosi 55.496.750,00 zł netto (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i podlega podwyższeniu o ewentualny podatek VAT w przypadku jego wystąpienia.

III. Operaty szacunkowe dotyczące aktywów, o których mowa w pkt I powyżej dostępne są do wglądu w Kancelarii Syndyka Masy Upadłości Waldemara Dzionka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Waldemar Dzionek DOM HANDLOWY VALDI w upadłości likwidacyjnej w Warszawie – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 09.00 – 16.00.

VI. Sprzedaż aktywów, o których mowa w pkt I powyżej może zostać poprzedzona zawarciem z wybranym oferentem:

  • umowy przedwstępnej sporządzonej w formie aktu notarialnego przewidującej zawarcie umowy ostatecznej (sprzedaży) w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia pięć miesięcy od dnia zawarcia umowy przedwstępnej, oraz
  • umowy dzierżawy zespołu nieruchomości, o którym mowa w pkt I ppkt 1) powyżej na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż dwa lata, w ramach której wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego zostanie ukształtowana na poziomie 17.000,00 zł netto.

V. Zapłata całości kwoty na poczet ceny sprzedaży aktywów, o których mowa w pkt I powyżej musi nastąpić przed zawarciem ostatecznej umowy sprzedaży.

VI. Oferta łączna na aktywa, o których mowa w pkt I powyżej powinna zawierać szczegółowe informacje o oferowanej jednostkowej cenie aktywów, przy czym cena jednostkowa nie może być niższa niż:

  • 28.097.000,00 zł (netto) w przypadku składnika wskazanego w pkt. I ppkt 1) powyżej;
  • 27.399.750,00 zł (netto) w przypadku składnika wskazanego w pkt. I ppkt 2) powyżej.

VII. Oferty, które nie będą spełniać powyższego rozgraniczenia cenowego (wskazanego w pkt. VI powyżej) zostaną uznane za wadliwe i nie będą brane pod uwagę w procesie sprzedaży.

VIII. Oferty będące wstępem do rozmów w przedmiocie zawarcia umowy sprzedaży aktywów, o których mowa w punkcie I powyżej należy składać na adres Kancelarii Notarialnej: Milena Stempień – Jachowicz, Aneta Orczyk Notariusze S.C., Al. Komisji Edukacji Narodowej 57 lok. 1, 02 – 797 Warszawa w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej). Oferta w treści powinna zawierać co najmniej:

  • dokładne oznaczenie oferenta: imię i nazwisko lub wskazanie firmy oferenta, adres/adres rejestrowy oferenta, formę prawną oferenta oraz numer KRS, REGON oraz NIP (w zależności od formy prawnej oferenta), a w przypadku osoby fizycznej nr PESEL;
  • dane teleadresowe do kontaktu (nr telefonu, adres e-mail);
  • oferowaną cenę nabycia za aktywa będące przedmiotem zaproszenia.

IX. Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej wskazanej w pkt. VIII powyżej w dniu 30 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:00.

X. W sytuacji złożenia prawidłowo, co najmniej dwóch ważnych ofert syndyk przeprowadzi pomiędzy oferentami, którzy złożyli prawidłowe oferty, aukcję celem uzyskania jak najwyższej ceny.

XI. W celu uniknięcia wątpliwości Syndyk wskazuje, że niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert.

 

 

DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA