Lokal mieszkalny nr 13 o powierzchni 45,93 m2, położony na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 32A w miejscowości Górowo Iławieckie (11-220), pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurskie, wchodzący w skład masy upadłości Danieli Walewskiej// PRZETARG NIEROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 183


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Danieli Walewskiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 212/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości lokalowej nr 13 o powierzchni 45,93 m2, położonej na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 32A w miejscowości Górowo Iławieckie (11-220), powiat bartoszycki, województwo warmińsko – mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1Y/00020254/1 wraz z udziałem wynoszącym 31/1000 części w nieruchomości wspólnej, dla której prowadzona jest KW nr OL1Y/00009090/0. Lokal składa się z: 3 pokoje (w tym 1 pokój przechodni), kuchnia, łazienka, przedpokój. Powierzchnia dodatkowa: balkon.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 90.000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 212/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ w postępowaniu upadłościowym Danieli Walewskiej w sprawie V GUp „of” 212/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Danieli Walewskiej kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Danieli Walewskiej o nr  65 1050 1025 1000 0092 8322 0862 „Wadium – sygn. akt V „of” GUp 212/20 – nieruchomość lokalowa”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 28 lutego 2022 roku o godzinie 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Danieli Walewskiej lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr. inż. Mariusza Sienkiewicza, który zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości, której dotyczy Przedmiot sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości TUTAJ.