Lokal mieszkalny nr 4 o pow. użytkowej 51,00 m2 położony przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Olsztynie, wchodzący w skład mas upadłości Anny Swobody i Stanisława Swobody// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 527


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Anny Swobody i Stanisława Swobody – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydziałem Gospodarczym pod sygn. akt V GUp „of”  80/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Anny Swobody i Stanisława Swobody w postaci:

  1. udziału ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Olsztynie o powierzchni użytkowej 51,00 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1O/00165702/8 wraz z związanym tym prawem udziałem 6/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr 3, obręb nr 109, o powierzchni 0,0199 ha oraz w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1O/00020525/5, wchodzącego w skład masy upadłości Anny Swobody;
  2. udziału ½ w prawie własności nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego nr 4, położonego przy ul. Kołobrzeskiej 11 w Olsztynie o powierzchni użytkowej 51,00 m2 dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1O/00165702/8 wraz z związanym tym prawem udziałem 6/100 w prawie własności nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu nr 3, obręb nr 109, o powierzchni 0,0199 ha oraz w prawie własności części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr OL1O/00020525/5, wchodzącego w skład masy upadłości Stanisława Swobody;

– zwanych dalej łącznie Przedmiotem sprzedaży.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 259.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 października 2021 roku do godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej powyżej Kancelarii. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 25.900,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset złotych) najpóźniej w terminie do dnia 11 października 2021 (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Anny Swoboda kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Anny Swoboda o nr  PL 29 1050 1025 1000 0092 7959 7687 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 80/20”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 13 października 2021 roku o godzinie 11:00.

Operat szacunkowy nieruchomości z dnia 18 stycznia 2021 roku sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę Mariusza Sienkiewicza, będzie udostępniany do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej – po uprzednim zgłoszeniu wniosku o jego udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wszelkie zapytania odnośnie Przedmiotu sprzedaży, uzgodnienia terminu dokonania oględzin lokalu oraz przebiegu procesu sprzedaży należy zgłaszać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości TUTAJ.
  2. Szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości  TUTAJ.