Nieruchomość gruntowa niezabudowana – dz. ewid. nr 154 i 179 o łącznej pow. 0,3500 ha, położona w miejscowości Wyszmontów, gm. Ożarów, pow. opatowski, woj. świętokrzyskie, wchodząca w skład masy upadłości Barbary Koneckiej// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 110,293


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Barbary Koneckiej – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 305/21, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącej w skład masy upadłości Barbary Koneckiej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 154 i 179 o łącznej pow. 0,3500 ha, położonej w miejscowości Wyszmontów, gmina Ożarów, powiat opatowski, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  o numerze KI1S/00081205/1.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 35 822,50 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote i 50/100.

Oferty należy składać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do ww. Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 3 600,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie na rachunku bankowym masy upadłości Barbary Koneckiej określonej powyżej kwoty najpóźniej do końca dnia wyznaczonego terminu). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Barbary Koneckiej o nr 21 1090 2590 0000 0001 4898 3568, prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp 305/21”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w dniu 01 lutego 2023 roku o godz. 10:00. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Barbary Koneckiej lub upoważnioną przez niego osobę.

Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w Regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (licytacji) wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone na etapie sprawdzania ofert. Aukcja zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams, na warunkach określonych w Regulaminie sprzedaży.

Przez wzgląd na osobę nabywcy, w odniesieniu do Przedmiotu sprzedaży może mieć zastosowanie ustawa  z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku – Dz.U. z 2020 r. poz. 1655) w szczególności art. 3 ust. 4 wskazanej ustawy, kreujący uprawnienie do prawa pierwokupu przysługujące z mocy ustawy Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa działającemu na rzecz Skarbu Państwa.

Szczegółowe  informacje dotyczące Przedmiotu sprzedaży zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 23 grudnia 2021 roku sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Tadeusza Jaszewskiego, który zostanie udostępniony do wglądu w formie skanu w odpowiedzi na wniosek o jego udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży z dnia 19 grudnia 2022 roku, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości, są dostępne do pobrania poniżej. Wszelkie informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży można uzyskać za pośrednictwem adresu e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży nieruchomości TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości TUTAJ.