Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Warszawie (dzielnica Targówek) przy ul. Łodygowej, wchodząca w skład masy upadłości Piotrbud sp. z o.o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 3,447


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Warszawie (dzielnica Targówek) przy ul. Łodygowej, obręb nr 0910, w postaci:

a ) działki o nr 26/12 o powierzchni 941 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA3M/00166113/4;

b ) działki o nr 26/3 o powierzchni 1244 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA3M/00166111/0;

c ) działki o nr 26/4 o powierzchni 1244 m2 dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o nr WA3M/00166112/7.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2 200 000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych) brutto i uwzględnia wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg. stawki 23 %.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2022 roku na adres Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do wskazanej powyżej Kancelarii Notarialnej. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem uczestnictwa w procesie sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości 220 000,00  zł  (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości, prowadzony w banku BNP PARIBAS Bank S.A. o numerze: 61 1750 0009 0000 0000 3779 4465, z dopiskiem „wadium – sygn. akt. XVIII GUp 243/19   – nieruchomości Łodygowa” najpóźniej do ostatniego dnia wyznaczonego jako termin do składania ofert, przy czym, liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi jawnie w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa, w dniu 30 marca 2022 roku o godzinie 12:00.

Operaty szacunkowe określające wartość ww. nieruchomości, sporządzone przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Leszka Sporysza dnia 5 października 2017 roku i 30 listopada 2017 roku oraz szczegółowe warunki sprzedaży, zostaną  udostępnione do wglądu wyłącznie w formie elektronicznej po uprzednim zgłoszeniu wniosku o ich udostępnienie na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.  Wyciągi z operatów szacunkowych nieruchomości oraz szczegółowe warunki sprzedaży dostępne do pobrania poniżej.

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz koszty, opłaty i podatki związane z ujawnieniem nabywcy jako właściciela/ współwłaściciela nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości Upadłego ma skutki sprzedaży egzekucyjnej w rozumieniu art. 313 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz.535 z późn. zm.).

Do pobrania:

  1. Warunki sprzedaży z wolnej ręki – TUTAJ
  2. Operat szacunkowy z dnia 05 października 2017 roku – TUTAJ
  3. Operat szacunkowy z dnia 30 listopada 2017 roku – TUTAJ