Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca dz. ewid. 239 o pow. 0,6214 ha położona w Grajwie, wchodząca w skład masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Number of views: 46,325


Syndyk masy upadłości Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg (aukcje) na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w województwie warmińsko – mazurskim, powiecie giżyckim, Gminie Giżycko, obręb 6 Grajwo, stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 239 o powierzchni 0,6214 ha, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr OL1G/00045318/4.

Cena wywoławcza za Przedmiot Przetargu stanowi kwotę 145 350,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) netto, powiększoną o należny podatek VAT w stawce 23% tj. 178 780,05 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych i 05/100) brutto.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 marca 2023 r. do Sądu Rejonowego w Olsztynie, Wydziału V Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Dworcowa 3, 10-413 Olsztyn. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Arna Sp. z o.o.  w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie o nr: 38 1750 0009 0000 0000 3086 3647, prowadzony w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w dniu 13 kwietnia 2023 r. o godz. 11:00, w sali nr 1.

Operat szacunkowy określenia wartości rynkowej nieruchomości z dnia 29 czerwca 2021 roku jest do wglądu w biurze Syndyka – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok 27, 02 -797 Warszawa, tel.: (22) 749 16 55, e-mail: kancelaria@saltarski.com oraz sekretariacie Sądu Rejonowego w Olsztynie, V Wydziału Gospodarczego, Sekcji ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych w aktach postępowania upadłościowego Arna sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzonego pod sygnaturą V GUp 54/16.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania TUTAJ.

Wszelkiego rodzaju zapytania przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości kupujący.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 puin).