Nieruchomość gruntowa, o pow. 7,6470 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym i czterema budynkami gospodarczymi, położona w miejscowości Pudlikajmy, gm. Górowo Iławeckie, pow. bartoszycki, woj. warmińsko – mazurski oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk

Number of views: 30,744


Syndyk Mas Upadłości w postępowaniu upadłościowym Jerzego Pradiuszyk i Bożeny Pradiuszyk – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 68/21, ogłasza łączną sprzedaż w trybie z wolnej ręki składników mas upadłości Jerzego i Bożeny Pradiuszyk w postaci przypadających Upadłym udziałów po 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. o nr 28 z obrębu 0038 Pudlikajmy, o powierzchni 7,6470 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej ok. 116 m2 i czterema budynkami gospodarczymi, położonej w miejscowości Pudlikajmy, gmina Górowo Iławeckie, powiat bartoszycki, województwo warmińsko – mazurski, dla której Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Gospodarczy prowadzi księgę wieczystą o nr OL1Y/00005458/0 oraz udziałów po 1/2 części w prawie współwłasności ruchomości wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu  sprzedaży.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi łącznie 243.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych) brutto.

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 24.300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Jerzego Pradiuszyk kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Jerzego Pradiuszyk o nr  PL88 1050 1025 1000 0092 8493 8900 z dopiskiem „Wadium – sygn. akt V GUp „of”  68/21 – nieruchomość i ruchomości, Pudlikajmy 12”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 28 lutego 2023 roku o godzinie 10:00. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki określone w regulaminie sprzedaży, Syndyk zarządzi przeprowadzenie Aukcji wśród wszystkich oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Szczegółowa charakterystyka Nieruchomości i Ruchomości została wyrażona w Operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr inż. Artura Olczaka z dnia 2 listopada 2021 roku – złożonym do akt sprawy w dniu 23 listopada 2021 roku oraz w Opinii z wyceną, dotyczącej oszacowania wartości rynkowej ruchomości – środków trwałych oraz inwentarza żywego, opracowanej w dniu 26 sierpnia 2021 roku przez rzeczoznawcę majątkowego Dominikę Mieczkowską, które to dokumenty zostaną udostępnione do wglądu w formie skanu, w odpowiedzi na wniosek o ich udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia udziałów w prawie współwłasności ww. nieruchomości i ruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.

Wszelkiego rodzaju zapytania o przedmiot i warunki sprzedaży oraz uzgodnienie terminu dokonania oględzin nieruchomości i ruchomości, przyjmowane są drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

 

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży udziałów w nieruchomości i ruchomości TUTAJ
  2. Wzór oferty nabycia udziałów w nieruchomości i ruchomościach TUTAJ PLIK WORD, TUTAJ PLIK PDF