Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem hali przemysłowej, położona w miejscowości Dubowo Drugie 32 i ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości

Number of views: 21,569


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Wigry – Projekt Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 144/21, ogłasza przetarg przedmiotem którego jest łączne zbycie:

  1. nieruchomości gruntowej o powierzchni gruntu 17.850 m2, zabudowanej budynkiem hali przemysłowej o powierzchni zabudowy 2.251 m2 i powierzchni użytkowej hali 2119 m2 oraz budynkiem stróżówki i parkingiem naziemnym, a także zapleczem kontenerowym, położonej w Dubowie Drugim 32, gm. Suwałki, pow. suwalski, woj. podlaskie, stanowiącej działkę ewid. nr 227/6 z obrębu 0008 Dubowo Drugie, dla której Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00040821/6,
  2. ruchomości wyszczególnionych co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do Warunków przetargu.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 5 402 475,62 zł (słownie: pięć milionów czterysta dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) brutto.

Zainteresowani powinni składać oferty do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 września 2022 r. (decyduje data wpływu na biuro podawcze Sądu), na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą akt XVIII GUp 144/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie podlega odrzuceniu (nie będzie rozpatrywana).

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości Wigry Projekt sp. z o.o. w upadłości o nr: PL57 1600 1462 1869 9809 4000 0001 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w budynku Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w dniu 09 września 2022 r. o godz. 14:30, w sali nr 14.

Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniały warunki formalne wyrażone w Warunkach przetargu i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym mowa powyżej, nastąpi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród tych oferentów, którzy złożyli ważne i skuteczne oferty.

Operaty szacunkowe określające wartość składników majątku ujętych w pkt. a) i b) powyżej zostaną udostępnione zainteresowanym w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operaty pozostają również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp  144/21, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu oraz uzgodnienia terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu, przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Warunki przetargu, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych Warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk ma prawo do odwołania procesu sprzedaży realizowanego na podstawie Warunków ww. przetargu bez podania przyczyny także na etapie poprzedzającym dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości – TUTAJ.