Nieruchomość gruntowa zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 88 m2 z garażem, położona w Olsztynie przy ul. Puchalskiego 42 wraz z pakietem ruchomości stanowiących wyposażenie budynku, wchodząca w skład masy upadłości Krystyny Swat// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 15,858


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp „of” 146/20, ogłasza sprzedaż w trybie z wolnej ręki prawa własności nieruchomości gruntowej, zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym w zabudowie szeregowej, o pow. zabudowy 88 m2 z garażem, położonej w Olsztynie przy ul. Puchalskiego 42, obejmującej działkę o nr ewid. 67, obręb 0106, o pow. 263 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr OL1O/00049927/2 wraz z pakietem ruchomości stanowiących wyposażenie budynku.

Cena wywoławcza Przedmiotu sprzedaży wynosi 622 984,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote).

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 maja 2022 roku godz. 15:30 na adres Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanej w ogłoszeniu Kancelarii Syndyka (Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego, Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) wraz z podaniem sygnatury akt V GUp „of” 146/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI  w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat w sprawie V GUp „of” 146/20” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem złożenia skutecznej oferty jest wpłacenie wadium w wysokości 62 300,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) najpóźniej w dniu poprzedzającym termin składania ofert (poprzez wpłatę wadium rozumie się wyłącznie uznanie rachunku bankowego masy upadłości Krystyny Swat kwotą wskazaną powyżej najpóźniej do końca wskazanego dnia). Wadium należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Krystyny Swat o nr 96 1050 1025 1000 0092 8102 2575 „Wadium – sygn. akt V GUp „of” 146/20 – nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z ruchomościami”.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w dniu 09 maja 2022 roku o godzinie 10:30. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka masy upadłości ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Krystyny Swat lub upoważnioną przez niego osobę. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki formalne, Syndyk wyznaczy termin aukcji, która zostanie przeprowadzona wyłącznie w formie zdalnej za pośrednictwem programu Microsoft Teams.

Szczegółowa charakterystyka Przedmiotu sprzedaży została wyrażona w operacie szacunkowym nieruchomości, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr. Tadeusza Jaszewskiego oraz w operacie szacunkowym ruchomości, sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę mgr. Andrzeja Jakubaszka, które zostaną udostępnione do wglądu w formie skanu w odpowiedzi na wniosek o ich udostępnienie skierowany na adres email Kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości i ruchomości stanowiących Przedmiot sprzedaży po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Regulamin sprzedaży, w którym określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert oraz wzór oferty nabycia nieruchomości i ruchomości, są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Regulamin sprzedaży TUTAJ.
  2. Wzór oferty nabycia nieruchomości i ruchomości TUTAJ.