Nieruchomość gruntowa zabudowana, nieruchomość lokalowa o funkcji niemieszkalnej, grunty orne, położone w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 10, 10A i 10B oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 624


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. akt XVIII GUp 137/20, ogłasza przetarg na łączne zbycie następujących składników majątkowych:

a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, położonej w Lublinie przy ul. Inżynierskiej 10 i 10b, obręb ewid. nr 0043 Wrotków, objętej księgą wieczystą nr LU1I/00019665/3, stanowiącej działki ewid. o nr 60/3, 60/4, 63, o łącznej powierzchni 1.9359 ha wraz z prawem własności budynków posadowionych na tej nieruchomości stanowiących własność spółki Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości,

b) nieruchomości lokalowej o funkcji niemieszkalnej, o powierzchni użytkowej 2.214,57 m2, zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 10a w Lublinie, położonej na trzech kondygnacjach naziemnych i jednej podziemnej, dla którego to lokalu prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1I/00112222/8, z którym to lokalem związany jest udział wynoszący 4/5 części w nieruchomości wspólnej w postaci działki o nr 60/2, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla której to nieruchomości gruntowej prowadzona jest księga wieczysta o nr KW LU1I/00112220/4,

c) prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Inżynierskiej 10 w Lublinie, stanowiącej grunty orne o powierzchni 1065 m2, zlokalizowane na działce ewidencyjnej  o nr 5/2 w obrębie 0043 Wrotków, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr LU1I/00168560/6,

d) ruchomości stanowiące własność Warszawskich Inwestycji Ziemskich S.A., wyszczególnione co do rodzaju i ilości w Załączniku nr 1 do Warunków przetargu.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 4.411.747,60 zł (słownie: cztery miliony czterysta jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) netto.

Zainteresowani powinni składać oferty do Sędziego – komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2022 roku, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty na biuro podawcze Sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „XVIII GUp 137/20”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg nieruchomości i ruchomości Inżynierska 10 w Lublinie” oraz dopisek „NIE OTWIERAĆ”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 442.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) na rachunek masy upadłości Warszawskie Inwestycje Ziemskie S.A. w upadłości o nr PL 52 1750 0009 0000 0000 3999 8758 (BNP Paribas Bank Polska S.A.). Jeżeli przynajmniej dwie złożone oferty będą spełniały warunki formalne przewidziane w Warunkach Przetargu i zostaną złożone z zachowaniem terminu, o którym powyżej, Syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród tych oferentów.

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a,  00-454 Warszawa, w dniu 4 marca 2022 roku o godz. 14:30, w sali nr 14.

Operaty szacunkowe określające wartość składników majątkowych wchodzących w skład Przedmiotu przetargu zostaną udostępnione zainteresowanym w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail kancelarii Syndyka: kancelaria@saltarski.com. Operaty pozostają również do wglądu w aktach sprawy o sygn. akt XVIII GUp 137/20, toczącej się przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Szczegółowe Warunki przetargu oraz wyciągi z operatów szacunkowych są dostępne do pobrania poniżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze stanem nieruchomości i ruchomości, które stanowią Przedmiot przetargu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu dokonania oględzin za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Koszty zawarcia umów przewidzianych warunkami niniejszego przetargu ponosi w całości wygrywający oferent (kupujący).

Syndyk zastrzega sobie prawo, bez podania przyczyn, do odstąpienia od przetargu (aukcji) oraz zamknięcia przetargu (aukcji) bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu na sprzedaż nieruchomości i ruchomości TUTAJ.
  2. Załącznik nr 1 do Warunków przetargu – zestawienie ruchomości TUTAJ.
  3. Wyciąg z operatu szacunkowego  nieruchomości LU1I/00168560/6  TUTAJ.
  4. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości LU1I/0011222/8 TUTAJ.
  5. Wyciąg z operatu szacunkowego nieruchomości LUI1/00019665/3 TUTAJ.
  6. Suplement do operatu szacunkowego nieruchomości LU1I/00019665/3 TUTAJ.