Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Warszawie przy ul. Odrowąża 11/ ul. Staniewickiej 16A, dzielnicy Targówek, wchodząca w skład masy upadłości INTRA sp. z o. o. w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 609


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 121/21, ogłasza przetarg przedmiotem którego jest łączne zbycie:

  1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie, dzielnicy Targówek (obręb 4-18-10) przy ul. Odrowąża 11/ ul. Staniewickiej 16A, składającej się z działek ewid. nr 15/1, 15/2 i 15/3 o łącznej pow. 8 421 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr WA3M/00192075/6 wraz ze związanym z prawem użytkowania wieczystego prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości (stalową halą magazynową, dwoma budynkami magazynowo – biurowymi (nazywanymi budynkami A i B), stróżówką i stacją transformatorową) opisanych w Załączniku nr 2A i 2B do Opisu i oszacowania;
  2. ruchomości w postaci sprzętu komputerowego, wyposażenia i mebli biurowych, innych maszyn i urządzeń, opisanych w Załączniku nr 2B do Opisu i oszacowania;
  3. zapasów magazynowych opisanych w Załączniku nr 1 do Opisu i oszacowania.

Cena wywoławcza Przedmiotu przetargu wynosi 33 173 950,77 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 77/100) brutto, w tym cena w kwocie 26 971 469,93 zł netto oraz kwota 6 202 480,84 zł podatku od towarów i usług.

Oferty należy składać do Sędziego-komisarza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa (decyduje data wpływu na biuro podawcze tut. Sądu), a każda z kopert powinna być oznaczona sygnaturą sprawy XVIII GUp 121/21 oraz dopiskiem zgodnym z zatwierdzonymi warunkami przetargu.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości INTRA sp. z o. o. w upadłości z siedzibą w Warszawie w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr: 91 1600 1462 1807 9547 2000 0001, z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 121/21” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 22 września 2023 roku o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Opis i oszacowanie wartości przedsiębiorstwa Upadłego jest dostępne do wglądu w aktach sprawy sygn. akt: XVIII GUp 121/21 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa oraz w Kancelarii Syndyka Tycjana Saltarskiego – Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa w godz. 8.00 – 15.00. Opis i oszacowanie może być udostępnione przez Syndyka również w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox”. Syndyk udostępnia Opis i oszacowanie po złożeniu przez zainteresowanego oświadczenia o poufności, o treści i formie określonej przez Syndyka.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com. Uzgodnienie terminu dokonania oględzin przedmiotu przetargu możliwe za pośrednictwem tel.: 695 400 064 (kontakt wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00).

Warunki przetargu, w których określone zostały m.in. wymagania dotyczące treści złożonych ofert i trybu procedowania w zakresie złożonych ofert są dostępne do pobrania poniżej.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Nabywcę obciążają wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu na każdym etapie bez wyboru oferty w uzasadnionych przypadkach.

 

Do pobrania:

  1. Warunki przetargu TUTAJ.