Nieruchomość gruntowa zabudowana nieużytkowaną instalacją skraplania gazu, położona w m. Chrzan w woj. wielkopolskim, pow. jarociński, gm. Żerków oraz kontenery biurowo-socjalne, wchodzące w skład masy upadłości Hermes Energy Group SA w upadłości// PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

Number of views: 57,893


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na nabycie mienia wchodzącego w skład masy upadłości Hermes Energy Group w upadłości w postaci:

a) prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w województwie wielkopolskim, powiat jarociński, gmina Żerków, miejscowość Chrzan, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98, o powierzchni 3, 0800 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KZ1J/00015662/3 wraz ze znajdującą się na tej nieruchomości nieużytkowaną instalacją skraplania gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą

jak również znajdujących się na tej nieruchomości:

b) kontenerów biurowo-socjalnych

za łączną cenę nie niższą niż 2 300 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) – cena nie zawiera podatku VAT ani podatku od czynności cywilnoprawnych.

Oferty należy składać w terminie do 5 października 2023 roku do godziny 15:00 na adres Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty do Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego.

Szczegółowe warunki sprzedaży są dostępne do pobrania poniżej.

Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu i warunków sprzedaży, w tym dotyczące załączników do opublikowanych szczegółowych warunków sprzedaży przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi w całości oferent.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

 Wyciąg z Operatu szacunkowego przedmiotu przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Wyciąg z Operatu szacunkowego przedmiotu przetargu TUTAJ
  2. Szczegółowe warunki sprzedaży TUTAJ