Nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z nieużytkowaną instalacją skraplania gazu, położona w m. Chrzan w woj. wielkopolskim, pow. jarociński, gm. Żerków, wchodząca w skład masy upadłości Hermes Energy Group SA w upadłości

Number of views: 57,340


Syndyk Masy Upadłości w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg, przedmiotem którego jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z nieużytkowaną instalacją skraplania gazu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i kontenerami biurowo-socjalnymi, położonej w województwie wielkopolskim, powiat jarociński, gmina Żerków, miejscowość Chrzan, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 98, obręb: 0004, Chrzan, o powierzchni 30800 m2, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr KZ1J/00015662/3.

Cena wywoławcza Przedmiotu Przetargu, łącznie stanowi kwotę 2 820 000,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych) – cena nie zawiera podatku VAT ani podatku od czynności cywilnoprawnych.

Oferty należy składać do dnia 17 maja 2023 roku na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres tegoż Sądu listami poleconymi. Decydująca jest data wpływu oferty do sądu. Oferta, która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego sądu wraz z podaniem sygnatury akt: XVIII GUp 85/20 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA PRZETARGOWA w postępowaniu upadłościowym Hermes Energy Group SA w upadłości – przetarg nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z instalacją skraplania gazu LNG” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest m.in. wpłacenie wadium w wysokości 282 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych). Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości Hermes Energy Group SA w upadłości w banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o nr: 28 1090 2590 0000 0001 4462 7172 z dopiskiem „Przetarg – sygn. akt. XVIII GUp 85/20 – nieruchomość gruntowa zabudowana wraz z instalacją skraplania gazu LNG” najpóźniej do dnia stanowiącego ostatni dzień terminu wyznaczonego do składania ofert, przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty w/w wadium na w/w rachunek bankowy.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 24 maja 2023 roku o godzinie 09:00  w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00 – 454 Warszawa w sali nr 14. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego komisarza i przybyłych oferentów. Jeśli zostanie złożona więcej niż jedna oferta spełniająca warunki przetargu, syndyk zarządzi przeprowadzenie aukcji (przetarg ustny) wśród wszystkich obecnych oferentów, których oferty nie zostały odrzucone.

Dokumenty, w których został szczegółowo opisany jak i wyceniony przedmiot przetargu oraz zatwierdzone warunki przetargu są dostępne do wglądu w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Czerniakowskiej 100A w aktach postępowania upadłościowego Hermes Energy Group S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: XVIII GUp 85/20.

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego). Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Wyciąg z Operatu szacunkowego przedmiotu przetargu oraz szczegółowe warunki przetargu są dostępne do pobrania poniżej.

Do pobrania:

  1. Wyciąg z Operatu szacunkowego przedmiotu przetargu TUTAJ
  2. Szczegółowe warunki przetargu TUTAJ