Nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem hotelowym i karczmą biesiadną, położone w Borkowie, gm. Daleszyce, pow. kieleckim oraz ruchomości, wchodzące w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości

Number of views: 45,677


Syndyk masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości z siedzibą w Kielcach zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Dorbud S.A. w upadłości w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w miejscowości Borków, gm. Daleszyce, pow. kieleckim, objętych KW nr KI1L/00038764/5 i KI1L/00038889/7, oznaczonych jako dz. ewid. nr 157/7 i 157/8 z obrębu 0001, o łącznej pow. 20.600 m2, wraz z prawem własności budynków posadowionych na tych nieruchomościach i ruchomości.  Okres użytkowania wieczystego działki ewid. nr 157/7: do dnia 05 grudnia 2089 r.  Okres użytkowania wieczystego działki ewid. nr 157/8: do dnia 22 grudnia 2089 r. Działka 157/7 zabudowana jest budynkiem hotelowym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, oznaczonym nr 64, a działka 157/8 budynkiem socjalno-gastronomicznym (karczmą biesiadną) jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym, przystosowanym do przyjęcia i obsługi 50 osób. Budynki stanowią odrębny przedmiot prawa własności. Budynek hotelowy oraz karczma zostały zbudowane w latach 80.XX wieku. Nieruchomość leży na terenie lasu należącego do Cisowsko-Orłowskiego Parku Krajobrazowego, u podnóża Gór Świętokrzyskich. Teren wokół budynków jest zagospodarowany jako podjazd, dojście do budynków, parking utwardzony kostką betonową, asfaltem i kamieniem łamanym oraz las. Na terenie tuż obok karczmy wśród drzew urządzono park linowy. Cały teren ośrodka wypoczynkowego jest ogrodzony. Teren działek uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjną do osadnika bezodpływowego oraz telefoniczną.

Cena wywoławcza wynosi 2.452.557,67 zł (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i 67/100) netto.

Zainteresowani powinni składać oferty w terminie do dnia 13 marca 2023 r. w Kancelarii Notarialnej Notariusza Pawła Ziemiańczyka: ul. Nowowiejska 10 lok. 2, 00-653 Warszawa lub przesłać je na adres tej Kancelarii Notarialnej listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Notarialnej).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach, jednej większej (minimum o formacie A4) i drugiej mniejszej (minimum o formacie C5), koperty powinny zostać włożone „jedna w drugą” i zaadresowane do wyżej wymienionej Kancelarii, na każdej kopercie należy podać sygnaturę akt: „V GUp 84/20”, a także umieścić w sposób wyraźny dopisek „Oferta na przetarg dot. aktywów Dorbud S.A. – KW nr KI1L/00038764/5 oraz KW nr KI1L/00038889/7” oraz dopisek „nie otwierać”, nadto na kopertach należy wskazać dane oferenta.

Oferta powinna zawierać m.in. dowód wpłaty wadium w wysokości 245.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych i 00/100) na rachunek masy upadłości DORBUD S.A. w upadłości o nr: 16 1750 1110 0000 0000 0110 9707 (BNP Paribas Bank Polska S.A.).

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Warszawska 44, 25-312 Kielce w dniu 15 marca 2023 roku o godz. 11:15 w sali nr XXV.

Operat szacunkowy ww. nieruchomości jest dostępny w formie skanu przesyłanego za pośrednictwem poczty e-mail lub usługi „Dropbox” na wniosek skierowany na adres e-mail: kancelaria@saltarski.com, a także do wglądu w Sądzie Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych przy ul. Warszawskiej 44 w aktach postępowania upadłościowego DORBUD S.A. w upadłości prowadzonego pod sygn. akt: V GUp 84/20.

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej (art. 313 Prawa upadłościowego).

Wszelkie zapytania dot. przedmiotu i warunków ww. przetargu przyjmowane są za pośrednictwem e-mail: kancelaria@saltarski.com.

Wyciąg z Operatu szacunkowego nieruchomości oraz szczegółowe warunki przetargu dostępne do pobrania poniżej:

  1. Wyciąg z operatu nr 160/2020 TUTAJ.
  2. Warunki przetargu TUTAJ.
  3. Załącznik nr 1 do Warunków przetargu – wykaz ruchomości TUTAJ.